Вход
обновено 1:22 PM EEST, Oct 16, 2019

Община Кресна изпълнява проект: Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения

Заглавие на проекта: Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения

Община  Кресна изпълнява  партньорски проект за въвеждането на обща интегрирана система за ефективен мониторинг, превенция и справяне със свързаните с наводненията последствия в община Кресна и Община Валандово, в съответствие със стандартите и процедурите на ЕС;

Продължителност на проекта: 24 месеца          Duration (in months)  24 months

Стойност на проекта:  386295.21 евро              Total budget (in €)        386295.21 €

Водеща организация: Община Валандово     Lead Partner (name/country)            Valandovo Municipality/FYROM

Партньорска организация: община Кресна               Partners Kresna Municipality/Bulgaria

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България –Македония

Приоритетна ос 1: Околна среда, специфична цел: 1.2

 

Целите на проекта са:

- Да се постигне интегрирано наблюдение, оценка и предотвратяване на бедствия, причинени от наводнения в трансграничния регион България-Македония, чрез въвеждане на специално оборудване за мониторинг на водите в определени като опасни участъци от реките, преминаващи през територията на двете общини;

- Да се подобри аварийната готовност и намеса в случаи на наводнения и да се намали риска от наводнения, чрез въвеждането на обща интегрирана система за ефективен мониторинг, превенция и справяне със свързаните с наводненията последствия в община Кресна и Община Валандово, в съответствие със стандартите и процедурите на ЕС;

- Да се разширят знанията и да се мобилизира гражданската активност за защита на риска от наводнения;

- Да се допринесе за развитието на единна трансгранична концепция за оценка на риска на хидрометеорологични явления, разработване на съвместна оценка на риска, осигуряване на обучителни семинари за представителите на институциите, предоставящи помощ при наводнения.

Планираните дейности включват закупуване и доставка на специално оборудване за мониторинг на водите и за двамата партньори в проекта, които ще бъдат инсталирани на определените за опасни участъци от коритата на реките на територията на община Кресна и община Валандово. Това оборудване ще бъде свързано към обща интегрирана система за мониторинг, която също е обект на закупуване и пускане в експлоатация в рамките на проекта. Системата ще бъде доставена и монтирана физически в помещенията на водещия партньор, но ще се използва и от двамата партньори чрез интернет връзка. Тя представлява комплексен инструмент за съхраняване, обработка и анализ на сурови данни, подавани от инсталираното във водоемите оборудване. В нея има модули за всеки партньор и е в състояние да предостави достоверна информация в реално време за ситуацията в описаните по-горе наблюдавани водоеми, както и да генерира прогнози. Това ще позволи на съответните отговорни хора да вземат навременни решения по отношение на наводненията и правилното им управление. В рамките на проекта ще бъдат изготвени два детайлни работни проекта, включващи анализ, заснемане и оценка на опасните зони, в които има риск от наводнения в двете общини. Освен това, проектът предвижда конкретни дейности от двете страни на границата за предоставяне на специфично обучение в управлението на наводнения риск. Тези обучения са от изключително значение по отношение на подобряване на знанията и уменията на представителите на институциите, даващи помощ подобни природни бедствия. Планирани са и специални дейности за разпространение на идеята и резултатите на проекта, както и дейност за управление на проекта - срещи на екипа по проекта, комуникации, отчитане и др.

Целевите групи на проекта са:

  • населенията на двете общини от трансграничен регион;
  • вземащите решения в двете държави по отношение на бедствия от наводнения - различни видове институции - общински, държавни, неправителствени организации, които реагират в сътрудничество в случаите на бедствия.

 Очакваните резултати от проекта са:

- Закупени и инсталирани комплекти с оборудване за мониторинг на нивото на реките на териториите на двете общините в допустимия трансграничен регион;

- Закупена и инсталирана съвместна интегрирана система за воден мониторинг, която ще се използва от двата партньора;

- Обучени общо 80 участници - представители на институциите, оказващи помощ при бедствия и в двете страни в "Управление на риска от наводнения";

- изготвен общ наръчник за управление на риска от наводнения в 4 различни формата, вкл. в хартиено издание;

- Повишено нивото на обществената информираност по отношение на управлението на риска от наводнения;

- Осигурена възможност за своевременно вземане на решения, въз основа на надеждна информация от внедрената система за предотвратяване на загуби от човешки живот и имущество;

-Осигурена възможност за предоставяне на надеждни данни, получени чрез въведеното оборудване за мониторинг и системата за трети заинтересовани страни;

- Засилени институционални партньорства между партньорите по проекта и партньорство между съответните институции за реакция и помощ при наводнения.

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  Община Кресна и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз. 

 

Последно променена вПетък, 19 Октомври 2018 04:33

Banner 468 x 60 px