Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Успешно бяха реализирани дейностите по проект на "КИОГ“ ЕООД

                                                                        

В рамките  на  проект Осигуряване на устойчива заетост и ефективни условия на труд на безработни лица в „КИОГ“ ЕООД“, бенефициент по проект BG05M9OP001-1.003-0251-C01 е „КИОГ" ЕООД"  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз се реализираха редица дейности. Извършена беше   организация, координация и управление на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-0251-C01.

Като част от дейностите по проекта бяха оборудвани нови работни места  в "КИОГ"ЕООД, за 9 безработни лица и младежи до 29 години от град Благоевград  и региона. Беше осигурена заетост за 12 месеца,  с възможност да бъде  увеличена, с още 12 месеца за поне 50% (6 човека) от включените в 
дейността лица, като се предостави възможност за професионална  реализация и ефективни условия на труд в „КИОГ“ ЕООД“.  Беше направена селекция и избор на 9 безработни/неактивни лица за  осигуряване на заетост в "КИОГ“ ЕООД;   Успешно бяха реализирани и дейностите по публичност и визуализация на проекта.  Изработени бяха:  табела ,стикери, банери,  химикали, брошура,тефтери, рекламни статии в национално списание Автобуси  и  статии в Интернет медии  www.balkanite.net  и www.bgpolitika.com.

Постигнати бяха и специфичните цели на проекта  а именно, осигуряване на устойчива заетост на безработни лица и/или безработни  младежи до 29 години. Осигуряване  на добри и ефективни условия на труд в "КИОГ“ ЕООД.

Обща стойност:  119 427,04 лв. от които

                                  101 512,98 лв. европейско и

                                   17 914,06 лв. национално съфинансиране.

 Всички дейности бяха реализирани в рамките на  1 година от  

17.08.2016г.    до    17.11.2017г.

Дейността на новоназначените работници беше подсигурена чрез безвъзмездното финансиране на проекта, с новозакупено оборудване, което е надлежно застраховано за срока на проекта. Съгласно проекта и политиката на фирмата са гарантирани здравословните и безопасни условия на труд чрез договор със Служба по трудова медицина.  

073/88 16 63 факс 073/8332 42  моб. 0888/262 629    Kiog_blg@abv.bg                                                   www.kiogbg.com

 

                     --------------- www. eufunds.bg -----------------------------

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”,с  финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието н документа се носи от „КИОГ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ  отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Последно променена вСряда, 20 Декември 2017 20:10
Banner 468 x 60 px