Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ВЪВ "ФЕРИ КАФЕ" - НОВО НАЧАЛО"

Приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-1657-C01  Нови работни места във "ФЕРИ КАФЕ" - ново начало  бенефициент ЕООД ФЕРИД-2015, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната  цел  на проекта беше  да осигури устойчива заетост на 8 лица, представители на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда - безработни лица с ниска степен на образование, продължително безработни и неактивни лица, и безработни лица на възраст от 30 до 54г. и на възраст над 54 г. 

Специфичните цели на проекта бяха  да се осигури достъп до заетост на безработни и неактивни лица с цел реализацията им на пазара на труда. Повишаване на квалификацията на персонала, чрез осигуряване на професионално обучение по професия.  Създаване на  условия и работна среда  във фирмта за практическа професионална реализация на персонала. Интегрирани бяха успешно  безработните и неактивни лица, включени в проекта.  През периода  на реализиране на проекта бяха извършени следните дейности:


Дейност 1. Подбор и наемане на персонал

Дейност 2.Обучение на наетия по проекта персонал

Дейност 3.Закупуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар, свързани със създаването на 6 нови работни места

 Дейност 4.Организация и управление на проекта

 Дейност 5. Осигуряване на информиране и публичност по проекта.

 Обща стойност на проекта  беше 129 973.52 BGN

 Начало на проекта:  13.09.2016г.

 Край на проекта:     13.12.2017г.

 

  ------------------------------ www. eufunds.bg -----------------------------

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”,с  финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕООД ФЕРИД-2015 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ  отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Banner 468 x 60 px