Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Европейските фондове – стимул за структурни реформи

„Едно от неоспоримите постижения на европейските фондове, особено в настоящия програмен период, е, че те са стимул за структурни реформи във всички страни членки“, каза г-жа Ирена Първанова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма “Добро управление“, по време на Европейската конференция: „Инвестиции в хората – пътят напред“, събрала близо 350 участници от цяла Европа в София.

По време на тематичния семинар „Инвестиране в реформи на политиките“ тя представи вижданията си по темата „Добавената стойност на европейските фондове“, като акцентира върху ползите от Европейския социален фонд (ЕСФ). Сред тях г-жа Първанова открои намаляването на ефектите от световната икономическа криза; предоставянето на финансов ресурс за изпълнението на националните политики в сферата на заетостта и социалните предизвикателства; положителното въздействие върху администрациите на държавите членки и организациите, участващи в изпълнението на програмите; грижите за хората с увреждания, младите хора в риск от преждевременно напускане на училище; безработните лица с ниска квалификация и други.

„Добрата публична администрация е от съществено значение за повишаване на конкурентоспособността, насърчаване създаването на работни места, намаляване на бедността и социалното сближаване.“ отбеляза тя и допълни, че инвестициите от ЕСФ в укрепването на институционалния капацитет допринасят за развитието на човешкия капитал на публичния сектор и за по-ефективното прилагане на политиките на ЕС в държавите членки.

„Необходимо е в бъдеще ЕС да има ясни стратегически приоритети и ориентация към принципа на субсидиарност“, посочи Ирена Първанова на конференцията, представляваща ключов момент от процеса на консултации относно бъдещето на Кохезионната политика след 2020 г.  

www.eufunds.bg

Banner 468 x 60 px