Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Успешно приключи проект № CB006.1.12.072 “Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения”, финансиран от Европейския съюз

Община Кресна изпълни успешно съвместен проект № CB006.1.12.072 “Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения” с водещия партньор Община Валандово. Проектът беше финансиран по Програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между България и Македония, съфинансирана от Европейския Съюз по приоритетна ос 1 : Околна среда, Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие. Периодът на изпълнение на проекта беше 24 месеца от 18.10.2016г. до 17.10.2018г. Общата стойност на проекта е 386295.21 евро.

В рамките на проекта бяха постигнати следните резултати:

  1. В община Кресна и Община Валандово бяха извършени серия от проучвателни дейности за определяне на опасните участъци от наводнения по реките Струма, Брезнишка, Влахинска и Моравска на територията на България и реките Анска и Вардар на територията на Република Македония. Бяха изготвени множество карти за опасните участъци от наводнения, както и 2D-3D модели на наводнения.
  1. Доставени бяха специализирани автоматизирани станции за наблюдение на нивото на реките и количеството на валежите. В община Кресна бяха доставени общо 5 бр. автоматизирани станции монтирани на реките Струма, Брезнишка, Влахинска и Моравска. В община Валандово, Република Македония, бяа доставени общо 2 бр. автоматизирани станции монтирани на реките Анска и Вардар.
  2. В рамките на проекта беше доставена Съвместна софтуерна система за наблюдение на реките и количествата на валежите в Община Валандово и Община Кресна. Системата се използва от представители на общините, местните институции и всички заинтересовани лица.
  1. Проведени бяха 2 /две/ двудневни обучения за управление на риска от наводнения в Община Кресна и Община Валандово
  1. Бяха извършени дейности по информация, публичност и комуникация на проекта и отразяване на приноса на Европейския съюз за реализирането на проекта;

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  Община Кресна и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

Banner 468 x 60 px