Вход
обновено 7:50 PM EET, Dec 7, 2019

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ И ЕФЕКТИВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В „КИОГ" ЕООД

Днес от 11:00 часа, в  офис сградата на фирма „КИОГ“  на бул. ,,Св.Димитър Солунски,,  79, се проведе стартираща пресконференция по  проект BG05M9OP001-1.003-0251-C01 "Осигуряване на устойчива заетост и ефективни условия на труд на безработни лица в „КИОГ" ЕООД" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Стартиралият на  17.08.2016г. проект "Осигуряване на устойчива заетост и ефективни условия на труд на безработни лица в „КИОГ" ЕООД  по Договор е с одобрен бюджет за безвъзмездно финансиране  119 427,04 лв.  от които финансиране от  ЕСФ 101 512,98 лв. и 17 914,06 лв. национално съфинансиране.

Проектът се изпълнява в гр. Благоевград, с обща продължителност - 15 месеца. 

Главната цел на проекта, която е в синхрон с фирмената политика е да осигури устойчива заетост и ефективни работни места за професионална реализация на   9 безработни лица младежи до 29 години от град Благоевград и/или региона ще бъде осигурена заетост за минимум 12 месеца, с възможност да бъде увеличена с още 12 месеца.

Лицата се набират, както чрез бюрата по труда, така и чрез широко информиране посредством най-големият интернет сайт за предлагане на работа jobs.bg.

Дейностите, които  се  реализират по проект BG05M9OP001-1.003-0251 „Осигуряване на устойчива заетост и ефективни условия на труд на безработни лица в „КИОГ“ ЕООД“ са:
Дейност 1: Организация, координация и управление на дейностите по 
проекта;
Дейност 2: Реализиране на дейности по публичност и визуализация на 
проекта;
Дейност 3: Оборудване на новите работни места в "КИОГ“ ЕООД за 
подбраните безработни лица;
Дейност 4: Селекция и избор на 9 безработни/неактивни лица за 
осигуряване на заетост в "КИОГ“ ЕООД;
Дейност 5: Осигуряване на заетост на подбраните безработни/неактивни 
лица в "КИОГ“ ЕООД.

         Дейността на новоназначените работници ще бъде подсигурена чрез безвъзмездното финансиране на проекта, с новозакупено оборудване, което ще бъде надлежно застраховано за срока на проекта. Съгласно проекта и политиката на фирмата са гарантирани здравословните и безопасни условия на труд чрез договор със Служба по трудова медицина.  Съгласно дейност  "Реализиране на дейности по публичност и визуализация на 
проекта"  са  изработени:  табела ,стикери, банери,  химикали, брошура,тефтери, рекламни статии в национално списание Автобуси  и  статии в Интернет медии  www.balkanite.net  и www.bgpolitika.com

      073/88 16 63 факс 073/8332 42  моб. 0888/262 629                                             Kiog_blg@abv.bg     www.kiogbg.com

-----------------------www.eufunds.bg --------------------

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”,с  финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието н документа се носи от „КИОГ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ  отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Последно променена вПонеделник, 07 Ноември 2016 09:20

Banner 468 x 60 px