Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10205586417243597/

Стартира нов прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години

Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на възраст над 29 години. И двете схеми са съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

От 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. във всички бюра по труда в страната всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г.

За схема „Обучения и заетост за младите хора” заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София-град няма да се приемат. Работодателите, които желаят да разриват свободни работни места на територията на София-град, могат да направят това с подаване на заявка по схема „Младежка заетост”.

Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е 10 /десет/. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели.

Документите за кандидатстване и подробна информация за работодатели и безработни лица по схема „Обучения и заетост за младите хора” са публикувани и можете да намерите тук

Документите за кандидатстване и подробна информация за работодатели и безработни лица по схема „Обучения и заетост” са публикувани и можете да намерите тук.

Източник: https://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-nov-priem-na-zajavki-za-obuchenija-i-zaetost-na-bezrabotni-lica-po-op-r-ch-r-2014-2020-1513/

 

От 28 ноември 2016 г. започна кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения

От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 15 януари 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.

https://eurostipendii.mon.bg/

 

Днес отбелязваме Международния ден на правата на човека

На 10 декември 1948 г. е подписана "Всеобща декларация за правата на човека". Член 1 казва:
"Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство."

Паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS с нов портал

На 14 ноември 2016 стартира новият портал на паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS.

Новите функционалности и инструменти, от които всеки регистриран потребител може да се ползва са:
• Инструмент “Partnering”: всички регистрирани потребители сега могат да се свързват директно както с физически лица, така и с научноизследователски организации/фирми и да разглеждат автобиографии;
• Предложения за финансиране: Организациите (международни и национални), които предлагат стипендии за докторанти, грантови схеми, конкурси за финансиране на проекти/научни изследвания и/или програми за мобилност могат да публикуват на портала своите предложения;
• Търсене на Център за развитие на кариерата (Career Development Center): адреси на центровете за кариерно развитие, от чиито безплатни услуги могат да се възползват регистрирани и нерегистрирани в портала учени;
• Курсове и обучения, насочени специално към подобряване възможностите за кариерно развитие на учени и докторанти;
• Приемни-огранизации: база данни, в която организациите публикуват информация за отворени позиции за гостуващи учени и докторанти.
• Профилирана информация: порталът предлага на регистрираните потребители, кореспондиращи на техните интереси, възможности за работа и сътрудничество;
• По-широка целева аудитория: освен учени и научноизследователски организации/университети, EURAXESS сега е насочен и към бизнес организациите;
• „Качи автобиография“: освен да попълнят формуляра на EURAXESS CV, сега регистрираните потребители могат да качат своята автобиография в предпочитан от тях формат;
• Подобрена „Search“ (търсене) функция: възможност за търсене по предварително зададени от потребителите критерии;
• „Science4Refugees“: инициатива, насочена към учените-бежанци да следят най-новите постижения в своята научна област като се свързват с европейски изследователи, обсъждат научни проблеми и учат заедно;
• Адаптивен дизайн: за всеки тип мобилно устройство, лаптоп или настолен компютър.
На EURAXESS можете да намерите и детайлна информация относно условия на труд и работа в Европа, визов режим, права на интелектуална собственост, признаване на дипломи и др., както и данни за връзка с Контактните лица във всички държави от Европа, които са част от мрежата.
Услугите, които ЕURAXESS предоставя са насочени както към настоящите и бъдещи изследователи и учени от всички области, така и към организациите, които работят в сферата на образованието, научните изследвания, иновациите и технологичното развитие.

Всички услуги на EURAXESS са напълно безплатни. https://euraxess.ec.europa.eu/