Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10205586417243597/

Имат ли значение фактите? Дезинформацията по време на избори

Какво е значението на фактите? Как се таргетират гражданите преди избори? Как да се борим с дезинформацията и могат ли потребителите да бъдат ваксинирани срещу такава? Това ще са само част от темите на дискусията на тема „Имат ли значение фактите? Дезинформацията като инструмент по време на избори“, организирана от Европейски парламент в България. Събитието ще се проведе на 22 януари 2019 г., вторник, от 16.00 ч. до 18.30 ч. в зала 6 на НДК (вход А6), София.

Събитието е отворено за всички граждани и организации с предварителна регистрация до 9.00 ч. на 22 януари 2019 г. на следния линк: http://ttimv.eu/qfQr.

По време на събитието ще бъде осигурен превод на български език. Дискусията ще бъде предавана на живо на сайта и на страницата във "Фейсбук" на Европейски парламент в България.

https://www.facebook.com/events/393035217907988/

 

Град Петрич ще се възползва от плановете за нов парк

Проект, финансиран по линия на ЕФРР, предвижда изграждането на нов парк в Петрич, проектиран за провеждане на различни културни, развлекателни и спортни дейности.

Проектът ще финансира изграждането на зелени площи, детски и спортни площадки и др. в новия градски парк, който се простира на площ от 54 дка. Освен на тези съоръжения, жителите на град Петрич ще могат да се радват също и на посещения в новия исторически музей, който ще бъде построен в района.

Информацията бе съобщена по местното радио „Фокус“ - Пирин на 27 октомври. По повод новината кметът на Петрич Димитър Бръчков заяви, че „това е знаменателен ден в историята на общината“.

Проектът на стойност близо 2,5 милиона евро е част от инвестиционната програма за изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Петрич и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Връзки по темата:

Източник: статия, публикувана в www.actualno.com на 27.10.2018 г.

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Официалния вестник на ЕС от 17 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – Подкрепа за реформиране на политиката, Инициативи за иновативна политика – Европейски проекти за перспективно сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Проектите за перспективно сътрудничество (ППС) са широкомащабни проекти. Те целят идентифициране, изпитване, разработване или оценка на иновативни подходи в рамките на политиката, които имат потенциал да бъдат общоприети и да усъвършенстват системите за образование и обучение.

Те трябва да предоставят задълбочени знания относно целевата група (групи), условията на преподаване, учене или обучение и ефективни методологии и инструменти, способстващи за развитието на политиките, както и заключения, важни за лицата, определящи политиките в областта на образованието и обучението на всички равнища.

Общите цели на настоящата покана са:

 1. да насърчава иновациите в областта на образованието и обучението чрез европейско сътрудничество както на ниво политика, така и на практическо ниво;
 2. да даде възможност на ключовите заинтересовани страни да разработват и въвеждат в практиката иновативна политика.

Предложенията трябва да се отнасят до един от шестте приоритета, изброени по-долу:

 1. придобиване на основни умения от нискоквалифицирани възрастни;
 2. разработване и оценяване на ефективността на продължаващото обучение за задоволяване на настоящите и бъдещите потребности от умения;
 3. насърчаване на въвеждането на иновативни технологии в областта на предоставянето на консултации за професионално ориентиране;
 4. насърчаване на иновативните и интердисциплинарните подходи към преподаването на STE(A)M (науки, технологии, инженерство (изкуство), математика) в образованието;
 5. насърчаване на използването на инструменти за самоанализ с цел подкрепа на иновациите и на цялостната промяна в образователните и обучителните институции;
 6. висше образование – постигане на целите на плана за действие в областта на цифровото образование (включително стратегията Open Science (Отворена наука) и оценка на резултатите от обучението с цел сравнителен анализ на институциите за висше образование.

Предложения, които не се отнасят до нито един от 6-те приоритета на поканата, няма да бъдат разгледани.

Допустимите кандидати са обществени или частни организации, с предмет на действие в областта на образованието, обучението и младежта или други социално-икономически сектори, или организации, които извършват междусекторна дейност (напр. центрове за признаване, търговски камари, търговски организации, гражданско общество и културни организации, мрежи на участници, НПО, министерства на образованието, доставчици на услуги в областта на образованието и др.).

Допустими са само заявления от юридически лица, установени в следните държави, участващи в програмата:

 • 28-те държави членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • държавите кандидатки за членство в ЕС: Бивша югославска република Македония, Турция и Сърбия.

Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти по тази покана, е 12 000 000 EUR.

Финансовото участие на ЕС не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта.

Максималният размер на безвъзмездните средства за един проект е 500 000 EUR.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 19 март 2019 г., 12:00 ч. на обяд (централноевропейско време) (брюкселско време).

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация относно поканата за представяне на предложения EACEA/36/2018 и процедурата за подаване на заявления. Те трябва да използват документите, представляващи част от заявлението (комплект документи за кандидатстване), на адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en

Заявлението и неговите задължителни приложения трябва да бъдат подадени онлайн чрез специалния електронен формуляр, наличен на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – EACEA/36/2018, Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката (402.69 KB, PDF)

 

Източник: http://www.europe.bg/bg

 

Покана за набиране на проектни предложения по програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ по Норвежки Финансов механизъм 2014-2021г, отворена за 11 държави-бенефициенти

Страни-бенефициенти: България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Кипър и Унгария ще бъдат допустими, когато бъдат подписани съответните споразумения с тях.

Кандидатите за финансиране трябва да са действащи юридически лица в страните-бенефициенти или в Норвегия. Цялата информация относно условията на допустимост се съдържа в текста на поканата. Краен срок за представяне проектните предложения: 7 февруари (четвъртък) 2019 г., 13:00ч. местно време.

Цялата информация: https://www.eeagrants.bg/pokani/pokana-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya-po-programa-%E2%80%9Esoczialen-dialog-%E2%80%93-dostojni-usloviya-na-trud%E2%80%9C-po-norvezhki-finansov-mexanizm-2014-2021g,-otvorena-za-11-drzhavi-beneficzienti?fbclid=IwAR1i7pldgXDB3EDhyK9cal84iwWyxhzR6GQZcQioDXoQNpkJCD4XQx9n5ow

 

Banner 468 x 60 px