Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

ЕИЦ "Европа директно" Благоевград

 

Уеб сайт:: https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10205586417243597/

Покана за предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа (2014-2020 г.)

В Официалния вестник на ЕС от 30 юни е публикуванa покана за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 – 2020 г.

Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия обявява конкурс за получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 – 2020 г.

Очакват се предложения по следната покана: CEF-Energy-2016-2

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения, е 600 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 8 ноември 2016 г.

Пълния текст на поканата за е публикуван на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls...

Източник: http://europe.bg/
 

121 млн.евро гаранции за МСП в секторите на културата и творчеството

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (EIF) днес дадоха старт на нова инициатива за гаранции на стойност 121 млн. евро, с която чрез финансови институции ще бъдат подкрепени МСП в секторите на културата и творчеството, съобщава пресслужбата на ЕК. Очаква се през следващите шест години благодарение на схемата да бъдат предоставени банкови заеми на стойност над 600 млн. евро.

Днешната инициатива позволява на EIF да предоставя безплатно гаранции и насрещни гаранции на избрани финансови посредници, за да им даде възможност да предоставят повече дългово финансиране на предприемачи в сферата на културата и творчеството. Търговските банки/банките, осъществяващи банкиране с физически лица, насърчителните банки и други финансови посредници, ползващи се от гаранциите на стойност 121 млн. евро, ще подкрепят повече от 10 000 МСП в широк кръг сектори, като аудио-визуалния (включително филми, телевизия, анимация, видеоигри и мултимедии), фестивали, музика, литература, архитектура, архиви, библиотеки и музеи, художествени занаяти, културно наследство, дизайн, сценични изкуства, издателска дейност, радио и визуални изкуства.

Финансовият инструмент, създаден в рамките на Творческа Европа — основната програма на ЕС, посветена на секторите на културата и творчеството, ще се управлява от EIF от името на Европейската комисия. Очаква се той да бъде на разположение на европейските МСП до края на тази година.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер приветства стартиралата днес инициатива: „Творческите умове и предприятия трябва да експериментират и да поемат рискове, за да просперират, което ще бъде от полза за нашето общество и нашата икономика.Ние им помагаме да получат банкови заеми, които иначе не биха получили“.

Заместник главният изпълнителен директор на EIF Роджър Хавенит заяви: „Подпомагането на предприятията да се разрастват и да получават достъп до основано на пазара финансиране заема важно място в програмата на Европейската комисия. Предоставянето на защита от кредитен риск и изграждането на капацитет за доставчиците на финансиране са две важни съставки в рецептата за подпомагане на МСП в секторите на културата и творчеството. Гаранционният механизъм за секторите на културата и творчеството, който учредяваме днес, ще помогне на европейски МСП в различни области — от филми до фестивали и от музика до музеи — да започват и развиват дейността си“.

В секторите на културата и творчеството в ЕС има над 7 млн. работни места, а делът им от БВП на Съюза е 4,2% (източник (PDF)). Достъпът до финансиране за предприятията от тези сектори може да бъде труден, главно поради нематериалния характер на техните активи и обезпечения, ограничените мащаби на пазара, несигурността по отношение на търсенето и липсата на експертен опит от страна на финансовите посредници при отчитането на особеностите на секторите.

Новият гаранционен механизъм за секторите на културата и творчеството включва обучение в сферата на изграждането на капацитет за финансови посредници, чрез което те да придобият експертен опит във връзка с основните елементи на тези сектори (например специфични бизнес модели и оценяване на кредитния риск в тези сектори). Обучението по изграждане на капацитет ще бъде предоставено от специалисти в тази дейност, подбрани от EIF (например консултантски фирми, познаващи начина на работа на секторите на културата и изкуството) след открити тръжни процедури. Това обучение ще бъде безплатно за финансовите посредници.

През следващите дни EIF ще публикува покана за изразяване на интерес, по която могат да кандидатстват финансови институции, отговарящи на условията (банки, гаранционни институции, фондове и др.). След обстойна процедура по подбор EIF ще определи финансовите посредници, които да предоставят новото финансиране на европейските МСП от целевите сектори. Финансовите посредници ще трябва да се отчитат надлежно за финансовите продукти, които ще предлагат на МСП, както и за тяхното приемане.

Днешната инициатива е част от усилията на Комисията да подкрепи инвестициите и да използва по-интелигентно новите и съществуващите финансови ресурси, каквато е целта на Плана за инвестиции за Европа. Тя също така допълва работата, свършена в рамките на стратегията за цифров единен пазар, за създаване на необходимите условия за просперитет на секторите на културата и творчеството, и по-специално МСП.

Европейският инвестиционен фонд

Основната задача на Европейския инвестиционен фонд (EIF) е да подкрепя европейския сектор на микро-, малки и средни предприятия (МСП), като улеснява достъпа им до финансиране. EIF проектира и разработва рисков капитал и капитал за осигуряване на растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля EIF спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта.

Гаранционният механизъм за секторите на културата и творчеството и програмата „Творческа Европа“

Създаден в рамките на хоризонталното направление на програмата „Творческа Европа“, този нов финансов инструмент е първият с такъв обхват в секторите на културата и творчеството. Той има същата цел като предназначената за МСП част от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Плана за инвестиции за Европа: увеличаване на кредитирането за МСП, за да разширяват дейността си.

Творческа Европа“ е 7-годишна програма (2014 — 2020 г.), чиято цел е да подкрепя работещите в областта на културата и творчеството. Тя разполага с бюджет от 1,46 млрд. евро за целия период. „Творческа Европа“ включва програмата МЕДИА, която подпомага създаването и разпространението на европейски аудио-визуални творби, програмата „Култура“, която подкрепя инициативи в сектора на културата, насърчаващи например трансграничното сътрудничество и литературните преводи, и хоризонталното направление. Целта на програмата „Творческа Европа“ е да насърчава културното многообразие, да стимулира движението на творби, които са продукт на европейската култура и творчество и да повишава конкурентоспособността на секторите на културата и творчеството.

Източник: http://europe.bg/

 

Търсещите убежище в ЕС

На 20 юни се отбелязва Световният ден на бежанците. В последните години растящият брой хора, бягащи от война, преследване или бедност в собствената им страна, поставя Европа във все по-сложно положение. Само през 2015 г. в ЕС са пристигнали над 1 млн. души през Средиземно море, като най-голям дял от тях са сирийците (38%). Общо 1 321 600 души са подали искания за убежище в ЕС. Проследете в нашата инфографика как са се променяли числата по години и страни-членки.

Данните показват, че между 2010 г. и 2015 г. исканията за получаване на убежище в ЕС са нараснали пет пъти – от 259 400 през 2010 г. до 1 321 600. В България този ръст е още по-голям и се равнява на почти 20 пъти – от 1 025 през 2010 г. до 20 365 през 2015 г. Общият брой на лицата, на които е даден статут на бежанец в България, нараства по-плавно – от 5 530 души през 2010 г. на 16 557 души през 2015 г.

Бежанците

Бежанците са хора, които имат основателни причини да се страхуват от преследване заради принадлежността си към определена раса, религия, националност, социална група или заради политическите си виждания и заради това са принудени да търсят безопасност в друга страна.

Един от основните принципи в международното право е, че бежанците не могат да бъдат гонени или връщани там, където техният живот и свобода биха били в опасност.

Търсещите убежище

Убежището е правото да бъдеш признат за бежанец и да получиш правна закрила и материална помощ. Търсещите убежище трябва да докажат, че техните опасения от преследване в собствената им страна са основателни.

Източник: Европейски парламент

Евродепутатите призовават за бърз Брексит и дълбока реформа на ЕС

Великобритания трябва да уважи решението на мнозинството от гражданите си напълно и възможно най-скоро, като се оттегли официално от ЕС преди да се правят стъпки за уреждане на новите отношения между двете страни. Това казва ЕП в резолюция, гласувана на извънредна пленарна сесия във вторник. Подчертава се и спешната нужда от реформи, които да гарантират, че ЕС отговаря на очакванията на гражданите.

След дебат между лидерите на политическите групи в Парламента, председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и министъра на отбраната на Нидерландия Жанин Хенис-Пласхаарт от името на председателството на ЕС Парламентът гласува резолюция относно последиците от референдума във Великобритания от 23 юни. Текстът беше приет с 395 гласа „за“, 200 „против“ и 71 „въздържал се“.

Парламентът призовава правителството на Великобритания да уважи демократичното решение на народа си чрез бързо и последователно прилагане на процедурата за оттегляне, а именно чрез активиране на член 50 от Договора за Европейския съюз. Това ще позволи преговорите за оттегляне на страната да започнат възможно най-бързо.

За да се предотврати вредната за всички несигурност и защити целостта на ЕС, премиерът на Великобритания следва да уведоми Европейския съвет от 28 и 29 юни за изхода от референдума, което ще позволи възможно най-бързото започване на процедурата за оттегляне и съответните преговори, призовават евродепутатите.

Евродепутатите припомнят, че според договорите одобрението на Европейския парламент е необходимо за споразумението за оттегляне и във връзка с бъдещите взаимоотношения, както и че той трябва да има пълноценно участие на всички етапи.

 

Отменяне на британското председателство на Съвета през 2017 г.

Парламентът също така призовава Съвета да промени поредността на председателствата, за да не се допуска процесът на оттеглянето да попречи на управлението на всекидневната работа на Съюза. Великобритания трябва да поеме председателството през втората половина на 2017 г. Парламентът ще задейства съответните промени във вътрешната си организация, така че да отрази волята на гражданите на Обединеното кралство за оттегляне от Европейския съюз.

 

Бъдещето на ЕС

Настоящите предизвикателства изискват реформи, които да направят Съюза по-добър и по-демократичен и да достигнат очакванията на гражданите, настояват евродепутатите. В текстът се казва, че: „макар и да е възможно някои държави членки да изберат една по-бавна или по-слаба интеграция, ядрото на ЕС трябва да бъде засилено и следва да се избягват решенията „à la carte“.

Източник: Европейски парламент