Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

МЛАДИ И СТАРИ ЗЕМЕДЕЛЦИ СЪЗДАВАТ ГРАДИНИ ЗАЕДНО

08 ми октомври, понеделник, беше денят, в който деца от Дневния център „Зорница“ в Благоевград, техни възпитатели, членове на Сдружението на пенсионерите от града и екипът на Сдружението на Югозападните общини поставиха заедно основите на пилотна крайградска градинка за плодове и зеленчуци в село Дъбрава.

 Всяко от децата получи възможност да посади свое бадемово дръвче под вещото ръководство и напътствия на по-опитните си „колеги градинари“ от Сдружението на пенсионерите. Дръвчетата бяха „осиновени“ от младите градинари, като поставени табелки указват кой е техният осиновител. Така децата и семействата им ще имат възможност да посещават градинката и по-нататък, за да обгрижват и следят как се развива тяхното дръвче.

 След това смесената група градинари засади листни зеленчуци в предварително подготвени издигнати лехи – спанак, различни видове салата и лук. Засадиха се и ягоди, които са сред любимите плодове на децата. Накрая всички се поздравиха за добре свършената работа, като по стара българска традиция попяха и поиграха в чест на новата градинка.

 След здравата работа и грижи, очакваме богата реколта, с която градинарите да се похвалят и да почерпят.

 Инициативата се провежда в рамките на Проект „Градско земеделие за промяна в градовете: управленски модели за подобряване на институционалния капацитет и социалното включване“ с акроним: AgriGo4Cities, финансиран от Транснационална програма „Дунав“ на Европейския съюз.

Сдружението на югозападните общини е един от 13те партньора по проекта, а Благоевград е един от шестте пилотни района за градско и крайградско земеделие, наред с общини от Чехия, Унгария, Румъния, Черна гора и Словения.

За повече информация посетете интернет страницата на СЮЗО, секция Проекти, следете страниците ни в социалните мрежи или ни потърсете на тел. 0888796233. 

Емоционален финал на Първи детски фолклорен фестивал „Ритми и багри“ в Благоевград

Над 500 участници от различни градове на България се включиха в Първи детски фолклорен фестивал „Ритми и багри“ в Благоевград. Танцовите състави представиха богата палитра от фолклор и творчество. Всички участници на фестивала получиха грамоти и плакети, подготвени  от кмета на община  Благоевград д-р Атанас Камбитов.  Наградите бяха връчени  от зместник-кмета по строителство и сигурност инж. Емилия Тунева, която ги поздрави за отличните резултати. “В рамките на инициативата станахме свидетели на  изключително творчество, талант и красота. Поздравявам всички Ви за подготовката и доброто представяне.  Всички Вие сте посланици на красивите български традиции и богатия ни фолклор. Вярвам, че с общи усилия ще превърнем този фестивал в традиционен, а надявам се и от другата година да се похвалим и с международно участие. Ще Ви очакваме отново в Благоевград! “, каза на сцената инж. Тунева. 
Участие във фестивала взеха Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче”- гр. Русе, фолклорен танцов театър „Родина” - гр. Варна, танцов състав „Чудесия“  - Пазарджик, танцова школа „All steps – всички стъпки” гр. Ямбол, детски фолклорен танцов ансамбъл „Пиринче“ и Детско-юношески Фолклорен ансамбъл „Пиринска Китка” - Благоевград.
 На финала на фестивала участниците и публиката се обединиха, за да извият дълго хоро на пл. „Македония“ в Благоевград.

 

Наследяване на дружествени дялове в ООД

Автор: 

Адв. Петя Мургова

 

75% от малките и средни предприятия в България са семейни и развитието им е определящо за икономиката на страната. В това няма нищо странно, тъй като семейният бизнес е в основата на множество икономики в световен мащаб. В Европейския съюз семейните компании съставляват повече от 60% от всички фирми и осигуряват над 40% от общата заетост.

Въпреки това е малко известно, че процесът на прехвърляне на собствеността и унаследяването на семеен бизнес, вътре или извън семейството, е един от ключовите проблеми на този вид бизнес. Като имаме предвид, че най-разпространената форма на сдружаване е дружеството с ограничена отговорност, настоящето изложение има за цел да обсъди някои по-важни практически въпроси, свързани с наследяването на дялове в ООД, за които е добре да се помисли още при създаването на едно дружество и да бъдат максимално изчерпателно уредени в неговия дружествен договор.

Макар по своята законова принадлежност дружеството с ограничена отговорност да е капиталово дружество, то има и характеристиките на персонално дружество  поради личното участие и принос на всеки един от съдружниците и поради някои специфики относно придобиването на членствено правоотношение и приемането на съдружник, за които е  необходимо  решение на Общото събрание на съдружниците.

Но дали си даваме сметка за това, какво наследство оставяме на децата си, когато значителни или огромни по обем капитали и имущества са съсредоточени в една или в няколко компании и колко добре са защитени интересите ни и тези на нашите наследници,  когато започваме бизнес и влизаме в съдружие, особено при повече от един съдружник. Има множество хипотези, за които сякаш не се замисляме, като например: какво ще се случи с бизнеса на  дружество, градило дълги години име и пазарен дял, формирало екипи и привличало капитали, кумулирало високи приходи, при смърт на единия съдружник в хипотезата на няколко брака и наследници от тях, или както е много често, ако междувременно съдружник е била предишна съпруга и/или дете от предишен брак, които по обясними причини не желаят да приемат другите наследници за съдружници в бизнеса?

В богатата си 27-годишна адвокатска практика съм имала няколко случая на доста дълги и неприятни съдебни спорове, касаещи уреждане на наследствено правоприемство на дружествени дялове, когато на карта са били заложени интересите на  дружеството, тъй като за неопределено дълго време, докато се водят съдебни дела, бизнесът на практика бива ограничаван по различни начини и нерядко се стига до пълно блокиране на дейността на дружеството. Често достойнството и моралът на участващите биват подложени на огромно изпитание, не само поради неизвестността на съдебния процес, а и поради нарастващо влошаващите се отношения между страните в резултат на недобросъвестни действия и намерения на другия съдружник, който е решил да „присвои” дружествения дял на починалия съдружник или, ако преживелият съдружник, който е управител, реши да натовари дружеството със задължения, за да намали стойността на дела.

Според българския Търговски закон дружественият дял може да се наследява, но стават ли вашите наследници съдружници в бизнеса и какви са основните предизвикателства пред наследяването на дружествени дялове?

Дружественият дял представлява част от имуществото на дружество с ограничена отговорност (чл. 127 от ТЗ), а правото на членство е регламентирано като право на участие в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, право на сведение за хода на дружествените дела, на преглеждане на книжата на дружеството и на ликвидационен дял – чл. 123 от ТЗ. В нормата на чл. 129, ал. 1 от ТЗ е предвидено наследяване на дружествения дял, наред с възможността за прехвърлянето му. Следователно законодателно е проведено разграничение между притежаването на дружествения дял и правата на съдружника в ООД, т.е. членственото правоотношение.

Право на наследяване

Правото на наследяване възниква при настъпване на юридическо събитие (смърт на съдружник), за разлика от прехвърлянето на дяловете, което е предмет на правна сделка. Наследяването винаги е право с имуществен характер, тъй като личните и неимуществените права на наследодателя не преминават върху неговите наследници.

При смърт на съдружник в ООД имуществените му права – дяловете на капитала се наследяват, но не и правото на членство. Наследникът се явява приобретател на дяловете и има характера на трето лице за дружеството по смисъла на чл. 129, ал. 1 от ТЗ, поради което придобиването на членственото право се подчинява на реда за приемане на нови съдружници. В този случай наследникът не замества и не встъпва в членственото правоотношение на своя наследодател, а би могъл да придобие права на съдружник на собствено основание след решение на Общото събрание, като наследяването има значение само на придобивно основание за дяловете от капитала.

Приемането на нов съдружник е от компетентността на Общото събрание, поради което при липса на решение за приемане на наследника за съдружник, същият не разполага с неимуществените права по чл. 123 от ТЗ. Притежаването на дялове по наследство обуславя правото на наследника да получи само равностойността на дяловете по реда на чл. 125, ал. 3 от ТЗ, ако не заяви желание за бъде приет за съдружник или ако Общото събрание откаже на наследника да го приеме за съдружник, независимо че той би могъл да отговаря на законовите изисквания за приемане на съдружник и не са поставени ограничения от такъв характер в дружествения договор.

Следователно разпоредбата на чл. 129 , ал. 1 от ТЗ урежда съвсем лаконично правото на наследяване на дружествения дял, но не и наследяването на членствени права в дружеството. Наследяването на дела на починалия съдружник не е равнозначно на придобиване на членствени права в съответното дружество. Ако съдружниците не са дали съгласие за встъпване на наследниците в членственото правоотношение на наследодателя, това не може да стане автоматично със смъртта на техния наследодател – съдружник в съответното дружество .

Търговският закон е изключително лаконичен в този смисъл, тъй като наследяването на дялове  се споменава само като възможност, но  законодателят не е уредил и предвидил специален правен ред за наследяването на дружествени дялове и за реда на приемане на наследниците на починал съдружник.

Тук следва да се направят следните разграничения при настъпване на такова събитие, а именно: дали в дружествения договор е уреден въпросът с наследяването на дялове, дали е  предвидено, че дяловете се наследяват или че наследяването е изключено. Изкушена съм да споделя, че според чисто юридическото доктринално становище, застъпвано от множество уважавани наши юристи, сред които и доц. Кристиан Таков, ако в клаузите на дружествения договор в ООД изрично е предвидено, че наследниците на починал съдружник стават съдружници автоматично, е ненужно решение на ОС на ООД. Това е така, понеже одобрението на ОС за приемане като съдружник на трето лице се счита дадено по силата на самия дружествен договор, но съдебната практика не споделя това виждане2.

В последните години се наложи и утвърди противоположна на тази теза практика на съдилищата и ВКС, която е последователна и непротиворечива, според която, за да бъдат приети наследниците като съдружници в дружеството, то следва да бъде проведено извънредно Общо събрание при спазване на всички изисквания на закона за неговото свикване, провеждане и кворум за вземане на решения. Така, ако наследникът е съдружник в ООД, неговият дял автоматично се увеличава с приемането на наследството с дела в капитала, който е бил собственост на починалия съдружник.

Заслужава изрично да отбележа, че когато поемането на дружествените дялове се извършва от трето лице, което не е съдружник, съгласно изричната разпоредба на чл. 65, ал. 2 от ТЗ същото следва да отговаря на изискването за учредител на дружество, а именно – да е дееспособно българско или чуждестранно физическо или юридическо лице

В тази хипотеза и при горното условие, ако наследникът е трето лице, т.e не е съдружник, за да придобие това качество, следва да бъде изпълнен следният сложен фактически състав:
- Да е приел наследството, да е подал изрична молба до дружеството, в която заявява желанието си да встъпи като съдружник и приема условията на дружествения договор;
- Да бъде взето решение на общото събрание, с което се одобрява приемането му като съдружник;
- Да бъдат направени съответните промени в дружествения договор, да бъде обявен новия дружествен договор и да бъде направено вписване на новия съдружник в Търговския регистър .

www.tbmagazine.net

Стартирахме есенната сесия на проекта "Мениджърите споделят"

В артистичната атмосфера на шоурума на премиум мебелния бранд KARE, стартирахме есенната сесия на проекта „Мениджърите споделят” с поредна мениджърска среща. Гости на срещата както винаги са собственици и мениджъри на различни бизнеси, от различни поколения, но всички обединени от успешното развитие на компаниите, които ръководят. В рамките на два часа те споделиха какви са техните лични формули за мениджмънт и управлението на екипи, какво е отношението към клиентите и защото честността е правило номер 1 в бизнеса.

Гости на срещата бяха:
- Методи Дреновски - съдружник в Superhosting.bg
- Мария Денева - собственик на музикална агенция Life Music Agency
- Нестор Несторов - бранд мениджър Volkswagen
- Доньо Марков - съдружник и управител на eSky.bg
- Стефан Цонев - собственик на ферма GreenToGo
- Кристина Чакърова-Колева - оперативен мениджър Hertz/Аутотехника ООД
- Росен Даскалов - собственик на SIN cars

В следващите седмици ще ви срещнем отблизо с всеки един от тях.

 

В края на годината екипът подготвя да излезе от печат единственият по рода Алманах на успешните бизнес казуси в България, в неговото пето, юбилейно издание, с истински бизнес казуси, споделени от гостите в проекта. Алманахът представлява своеобразен учебник по реален бизнес.
Партньори на проекта са премиум уискито Chivas Regal, автомобилите Volkswagen, премиум бранда дизайнерски мебели KARE, българската технологична компания Тийм Вижън.

Галерия от срещата може да видите тук

www.tbmagazine.net

 

Banner 468 x 60 px