Покана за кандидатстване по Програма "Европейски корпус за солидарност" за 2021 г.

Европейската комисия публикува първата покана за представяне на предложения в рамките на новия Европейски корпус за солидарност за периода 2021—2027 г. Повече 138 млн. евро са предвидени за подкрепа на дейностите за солидарност за младите хора през 2021 г.

Дейностите, подлежащи на финансиране по Програма "Европейски корпус за солидарност", са "Доброволчески проекти" и "Проекти за солидарност". Всички дейности следва да бъдат изпълнявани в области като опазване на европейското културно наследство, насърчаване на социалното приобщаване на хората с по-малко възможности и справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда и климата.

Неформални групи млади хора, регистрирани в Портала на Европейски корпус за солидарност, както и публични и частни организации, установени в държави членки на ЕС, които са получили съответния Знак за качество, могат да кандидатстват за финансиране.

Сроковете за подаване на проектни предложения са:

28 май 2021 г. (за проекти, стартиращи между 15 август и 31 декември 2021 г.)

5 октомври 2021 г. (за проекти, стартиращи между 1 януари и 31 май 2022 г.)

Заявления за знака за качество за доброволческа дейност в областта на солидарността могат да се подават по всяко време. Крайният срок за кандидатстване за знака за качество за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ е 22 септември 2021 г.

Тук можете да откриете ръководство и документи, необходими при разработването на кандидатура за финансиране по някоя от дейностите в рамките на Европейския корпус за солидарност, както и документи, необходими за успешното реализиране на одобрен за финансиране проект.

Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора, които желаят да участват в доброволчески дейности в различни области – от помощ за нуждаещите се до подкрепа за действия в областта на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него. Тазгодишният приоритет ще бъде здравеопазването и ще мобилизира доброволци за работа по проекти за справяне с предизвикателствата в тази сфера, включително въздействието на пандемията от COVID-19, и възстановяването.

Със специално заделен бюджет от над 1 милиард евро за периода 2021—2027 г. новата програма предоставя възможности на около 275 000 младежи да помогнат за справяне с обществените и хуманитарните предизвикателства чрез доброволческа дейност или чрез създаване на свои собствени проекти за солидарност.

За да участват в Европейския корпус за солидарност, организациите трябва да получат знак за качество, който удостоверява, че те извършват висококачествени дейности за солидарност в съответствие с принципите, целите и изискванията на програмата. Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране с помощта на националните агенции на Европейския корпус за солидарност, установени във всички държави — членки на ЕС, и държави извън ЕС, асоциирани към програмата – Исландия, Лихтенщайн, Турция и Република Северна Македония. Освен това групи млади хора, регистрирани в портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват пряко за финансиране на проекти за солидарност, разработени и ръководени от тях.

Balkanite Net