Вход
обновено 11:53 AM EET, Jan 18, 2020

Успешно се проведе второто обучение за учители

СДРУЖЕНИЕ ЕКО НЕВРОКОП успешно организира и проведе второто специализирано обучение в рамките на проект BEST-U на тема: „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА И ВОДНИТЕ РЕСУРСИ“, което се състоя в гр. Банско за четири дни от 25 до 28 юли 2019 г. с обща продължителност на обучението 40 учебни часа.

В обучението се включиха 21 души – учители и педагози от начални, основни и средни училища и детски градини от общини на област Благоевград – Гоце Делчев, Петрич, Сандански и Струмяни. Така в рамките на осем дни и 80 учебни часа бяха обучени общо 41 педагози от общо 5 от общините на Благоевградска област.

На обучаемите беше подготвен специално адаптиран в рамките на проекта „НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ - „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА“, както и всички останали обучителни и работни материали, необходими за четиридневното събитие.

Обучението бе осигурено от Лайф 04 ООД, които предоставиха квалифициран и подготвен преподавател.

Изготвеният Доклад за удовлетвореността на обучаемите на база попълнените въпросници за обратна връзка и наблюденията по време на обучението, показват висока степен на удовлетвореност и ефективност на проведеното обучение.

Проект BEST-U има за цел да изгради капацитет на всички заинтересовани страни в областта на мениджмънта на водните ресурси; да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водните ресурси, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия; да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност и да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

 

Image result for eко неврокоп лого

Banner 468 x 60 px