Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019
Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Уеб сайт:: http://https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1217892074892568/

Програмата „InvestEU“: Евродепутатите подкрепят новата програма за увеличаване на финансирането за работни места и растеж

Устойчивият растеж е приоритет на програмата "InvestEU"- ©AP Images/European Union - EP
  • База за инвестиции, които иначе биха били трудно финансирани
  • ЕП изисква по-голяма гаранция от ЕС: 40,8 млрд. евро ще отключат 698 млрд. в инвестиции
  • Увеличена отговорност, по-силен акцент върху климатичната защита

Парламентът прие позицията си по нова програма на ЕС за насърчаване на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021 - 2017 г.

Новата програма „InvestEU“ следва и замества сегашния Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който бе основан след финансовата криза.


Евродепутатите приеха в сряда изменения за подобряване на предложението на Европейската комисия, които включват:


  • увеличаване на бюджета на ЕС, за да гарантират до 40,8 млрд. евро (в сегашни цени) за мобилизиране на повече от 689 млрд. евро от допълнителни инвестиции в ЕС (Комисията предлага 38 млрд. евро за мобилизиране на 650 млрд. евро)
  • по-ясни и нови обективи, като увеличаване на пазара на труда, постигане на целите от Парижкото климатично споразумение и икономическа, териториална и социална кохезия.
  • по-добра защита на климата: евродепутатите поставят цел от „поне 40% от общия финансов пакет на програмата „InvestEU“ за климатични цели
  • въвеждането на управителен комитет за гарантиране на подходящ баланс между политическия опит и този в банковото дело при управлението на програмата; представител на ЕП също ще бъде част от комитета
  • Европейската комисия и управителният комитет трябва да докладват годишно на Парламента и на Съвета на ЕС относно напредъка, въздействието и операциите на програмата „InvestEU“ за гарантиране на добра отчетност пред европейските граждани

Докладът беше приет с 517 гласа „за“, срещу 90 гласа „против“ и 25 „въздържал се“.


Цитати


Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „С „InvestEU“ целим да се осъществят инвестиции за 700 милиарда евро в ЕС в следващите 7 години. За да не изостават европейските икономики в световен план, имахме нужда от такава програма, която да подкрепя инвестициите в устойчиви и иновативни проекти. Българският бизнес е в отлична позиция да се възползва от средствата, защото през последните 3 години привлече почти два милиарда евро по плана Юнкер. България също така е първата държава с консултантско звено в помощ на предприемачите за кандидатстване за финансови инструменти и програми на ЕС.“.

Следващи стъпки

Евродепутатите са готови за започване на преговори с министрите на ЕС с цел постигане на споразумение при първо четене.

Бързи факти

Програмата има за цел да обединиразлични съществуващи финансови инструменти на ЕС (сред които са Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), инструментите на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), специални обекти от Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия („COSME“), специални гаранции и обекти от Програмата за заетост и социални иновации), за да възползване от мащабните икономики и разширяването на модела на „Плана Юнкер“, посредством гаранции от бюджета на ЕС за привличане на инвеститори.

Програмата „InvestEU“ ще включва фонда „InvestEU“, Консултантският център „InvestEU“ и портала „InvestEU“. Повече информация

Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Interreg - ИПП Програмата за ТГС България - Македония 2014-2020

На 17 януари 2019 в град Берово се проведе Шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Interreg - ИПП Програмата за ТГС България-Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС. Заседанието беше председателствано от Мйелма Мехмети - Петерсен, Министерство на местно самоуправление на Република Македония и съ-председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.  

По време на срещата беше представен напредъка по изпълнението на Interreg - ИПП Програмата за ТГС България-Македония 2014-2020, както и резултатите от оценката  по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата. Членовете на Съвместния комитет за наблюдение одобриха списъка с проектни предложения  за финансиране по Втората покана за набиране на проектни предложения. 

От 162 получени проектни предложения, 121 са преминали оценката за административно съответствие и оценката за допустимост. Въз основа на резултатите от класирането, бяха предложени за финансиране общо 17 проектни предложения  на обща стойност 5 500 824,84 евро, както следва: 

По Приоритетна ос 1  - Околна среда са предложени за финансиране 6 проектни предложения на обща стойност 2 305 174,41 евро; 
По Приоритетна ос 2 –  Туризъм са предложени за финансиране 8 проектни предложения на обща стойност 2 837 226,43 евро; 
По Приоритетна ос 3 – Конкурентоспособност са предложени за финансиране 3 проектни предложения на обща стойност 358 424,00 евро.

Списък с проектните предложения, предварително одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение можете да намерите ТУК.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от оценката и присъдените точки, посредством официални писма.

84 проектни предложения са включени в списъка с резерви подредени по точките, получени по време на техническата оценка и оценката на качеството. 

Беше обсъден и одобрен мандат на Управляващия орган за предварително договаряне с одобрените към момента проекти. В  началото на 2019г. ще бъдат проведени процедури по предварително договаряне, които включват: проверки на място за инвестиционните проекти, проверка за наличие на двойно финансиране,  проверка за наличие на държавни помощи за българските партньори, оптимизация на бюджета и подготовка на договорите за финансиране.

Site Image

След приключване на заседанието, членовете  на Съвместния комитет за наблюдение посетиха обекта на система за водоснабдяване в община Берово,  който е изграден по проект „Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма“, реф. № CB006.1.21.207.

 

Огромен успех за Община Белица и Читалище „Георги Тодоров 1885“

На срещата проведена в Скопие в присъствието на заместник министрите на България и Македония – Томислав Дончев и Кочо Ангушев , кметът на Община Белица донесе новината за одобрения Проект по Втора покана - Приоритетна ос 2 „Туризъм“ в рамките на програмата Interreg - IPA ТГС България - Бившата югославска република Македония, № CB006.2.21.107. 
За Белица одобрения проект финансира ВТОРИ ЕТАП за вътрешен ремонт на сградата на читалище „Георги Тодоров 1885“ на стойност 438588,94 лв. 
Проектът „Културен мост през вековете“ е оценен на първо място в списъка на класираните проекти с 95,5 точки, с Водещи партньори Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ Белица и Община Белица . 

Снимка на Maia Padareva.
Партньор 2 е Центърът за развитие на Източния район за планиране , със седалище град Щип - Директор – Драгица Здравева.
По първа покана на Приоритетна ос 2 „Туризъм“ в рамките на програмата Interreg - IPA ТГС България - Бившата югославска република Македония, в изпълнение на проекта "Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и опазване на материалното и нематериално културно наследство в Белица и Македонска Каменица", с реф. № CB006.1.21.191, с договор за субсидия № РД-02-29-272 / 19.09.2017 г., ПЪРВИ ЕТАП се реализира Основеня ремонт - енергийна ефективност върху сградата на читалището. За него община Белица осигури 300 хил. лева съфинансиране. Сега усилията на кмета Ревански са насочени към втория етап за изпълнение на одобрения проект.

Снимка на Maia Padareva.
Проектът „Културен мост през вековете“ е оценен на първо място в списъка на класираните проекти с 95,5 точки, с Водещи партньори Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ Белица и Община Белица това е поредният голям успех на ръководството на читалището в лицето на Мая Падарева и екипът, те преди години донесоха успеха по проект на ЕДЕН, където БЕЛиЦА се записа на Европейската карта.

Белица  стана "Отлична туристическа екодестинация за 2009г."  от тогава досега успехите не спират.

Новият облик на Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ Белица стана притегателен център на града. Красотата от вън ще се допълни с красотата отвътре. Поздравления и успешно реализиране на проекта.

Снимка на Maia Padareva.

Снимка на Maia Padareva.

Смолянските езера – вълшебство на природата

снимка: peika.bg

Районът на град Смолян е щедро надарен с многобройни природни красоти. От всички тях обаче най-красиви са Смолянските езера. Това е място, което те кара да спреш, да се огледаш и да поискаш времето да спре, за да се взираш още и още в тази неземна красота. 

снимка: rodopi.petosoubl.com

снимка: rodopi.petosoubl.com

Езерата са разположени стъпаловидно на левия бряг на река Черна. Те са със свлачищен произход. В миналото били 20, но днес добре оформени и познати са само 7, останалите се превърнали в блата, чиито граници трудно могат да се определят. През по-дъждовните пролети и есени на местата на някои от тях отново се образуват малки езерца.

снимка: fixstay.com

снимка: fixstay.com

Първото езеро Керяновият гьол е в края на Смолян, вляво от пътя за Пампорово. В долния си край то е преградено изкуствено и така се е получило едно от най-големите езера. Точно над него се намира друго по-малко езеро – Милушевият гьол. По-нагоре покрай самия път за Девин е разположено третото езеро – Силажа, което в долния си край има малко островче, обрасло буйно с тръстика. Ако сте любители на риболова и къмпингуването, то тук има страхотни места за тази цел. Малко по-нагоре по пътя е другото езеро – Османовият гьол. Следва може би най-голямото по площ езеро – Лагера, където също има удобни места за лагеруване.

Най-красиви са последните три езера. Те са разположени най-високо, под самите Орфееви скали. Изградена е и екопътека „Трите смолянски езера“, която свързва трите езера и е особено атрактвина. Първо от трите е Тревистото езеро. Веднага след като го видите ще разберете от къде идва името му. Около 30% от площта му е заета от торфен пласт, дебел около 1 метър, който благоприятства за растежа на буйна, зелена растителност. Малко след него, едва на 6 метра, се намира Бистрото езеро. Двете езера са свързани с речен ръкав, който минава покрай многото струпани между двете езера камъни.

Бистрото езеро е може би най-красивото от всичките езера. Гледката е смайваща, в единия му край се оглеждат вековните родопски смърчови гори, а в другия са пръснати големи камъни, наподобяващи малки островчета. Езерото е дълбоко не повече от 1 метър, а дъното ясно се вижда през кристално чистите му води.

снимка: bestbgtrips.bg

снимка: bestbgtrips.bg

Последното езеро – Мътното се намира на около 200 метра от Бистрото и Тревистото езеро. Гледката там отново е впечатляваща – езерото е скътано между гъсти смърчови гори, непосредствено под Орфеевите скали. Поради гъстата, обграждаща го гора светлината трудно стига до него, а водите му сякаш са тъмни, на места дори черни, от там носи и името си – Мътното.

Красивата и непокътната природа в района на Смолянските езера е дом за богато разнообразие от популярни и редки представители на растителния и животинския свят. Тук ще видите „Тронът на Евридика“ - няколко дървета, съединили се в основата си под формата на трон, както и „Лирата на Орфей“ - дърво, чийто дънер се разделя на три и наподобява лира.

Смолянските езера са предпочитано място за бягство от летните горещини не само от жителите на града, а и от неговите гости. Освен в летните горещини, те са идеална дестинация за разхода сред природата и през пролетта и есента, когато природата рисува изключително красиви пейзажи. 

 

http://rodopchani.bg

Banner 468 x 60 px