Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Финансиране за устойчиво развитие: Експертна група на високо равнище представя пътна карта към по-зелена и чиста икономика

Разработването на стратегия на ЕС за устойчиво финансиране е приоритетно действие в рамките на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (СКП), както и една от ключовите стъпки за изпълнение на историческото Парижко споразумение и Програмата на ЕС за устойчиво развитие. За да постигнем целите на ЕС за 2030 г., договорени в Париж, включително 40-процентното намаление на емисиите на парникови газове, са ни необходими допълнителни инвестиции на приблизителна стойност 180 млрд. евро годишно.Финансовият сектор има ключова роля за постигането на тези цели, тъй като за подобни устойчиви инвестиции могат да бъдат привлечени значителни по размер частни средства. Комисията има решимостта да застане начело на глобалните действия в тази област и да помогне на инвеститорите с интерес в областта на устойчивото развитие да се насочат към подходящи проекти и дружества.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Подписването на Парижкото споразумение през 2015 г. отбеляза повратен момент за света и за световната икономика. Налице е преориентация към общество с ниски нива на въглеродни емисии, в което възобновяемите енергийни източници и интелигентните технологии повишават качеството на живота ни и стимулират създаването на работни места и растежа, без да нанасят вреда на нашата планета. Финансирането има голяма роля за едно устойчиво бъдеще. Приветствам отличната разработка на експертната група на високо равнище, от която ще можем да почерпим много за бъдещата ни стратегия.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: ЕС вече е начело на инвестициите в ресурсна ефективност и социална инфраструктура, при това не само чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции и активната подкрепа, която предоставя за действията в областта на климата. Същевременно създаването на благоприятни условия за частните инвеститори е от основно значение за осъществяването на прехода към по-чиста и ресурсно ефективна кръгова икономика. Окончателният доклад на експертната група на високо равнище ще ни послужи като пътна карта за този преход, затова приветстваме изключително ценния ѝ принос по тази актуална тема.

В представения днес окончателен доклад на експертната група на високо равнище са очертани предизвикателствата и възможностите пред ЕС във връзка с разработването на политика за устойчиво финансиране. Набелязани са начини, по които финансовият сектор може да възстанови връзката си с реалния сектор, за да окаже подкрепа на прехода към кръгова икономика с по-голяма ресурсна ефективност. Експертната групата е убедена, че насочването на инвестиционните потоци към дългосрочни и ориентирани към устойчивото развитие проекти ще направи и самата финансова система по-стабилна.

В доклада са изведени няколко предложения:

  • система за класификация, или таксономия, която да даде яснота на пазара кои инвестиции са устойчиви;

  • изясняване на задълженията на инвеститорите, когато става въпрос за постигане на по-устойчива финансова система;

  • повече прозрачност от страна на финансовите институции и дружествата по отношение на това как отчитат устойчивото развитие в процеса на вземане на решения;

  • знак на ЕС за зелени инвестиционни фондове;

  • включване на устойчивото развитие в мандата на европейските надзорни органи;

  • европейски стандарт за зелени облигации.

Докладът на групата ще послужи като основа за всеобхватния план за действие за устойчивото финансиране, който Комисията ще предложи в идните седмици. Констатациите на доклада и планът за действие на Комисията ще бъдат обсъдени по време на конференция на високо равнище на 22 март 2018 г. в Брюксел.

За допълнителна информация от източника: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-542_bg.htm

 

Banner 468 x 60 px