Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Специален евробарометър за климатичните изменения

Ужасно е, че климатът на Земята се променя. Добрата новина в лошата е, че европейците приемат климатичните изменения за пряк резултат от човешката дейност. Признаването на проблема е първа стъпка към намирането на решение.

Европейската комисия прие дългосрочна стратегическа визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. — „Чиста планета за всички“.

Стратегията показва как Европа може да играе водеща роля за постигане на неутралност по отношение на климата чрез инвестиции в реалистични технологични решения, овластяване на гражданите и обединяване на усилията в особено важни области като индустриалната политика, финансите или научните изследвания, като същевременно осигури социална справедливост в името на един справедлив преход.

Целта на дългосрочната стратегия е не да се определят цели, а да се създаде виждане и чувство за посока, план за него, а също и да се осигури вдъхновение и възможност на заинтересованите страни, на научните работници, предприемачите и гражданите да развиват нови и иновативни промишлени сектори, предприятия и работни места. Ние имаме силен мандат от нашите граждани: Съгласно последното специално проучване на Евробарометър (от ноември 2018 г.) 93 % от европейските граждани вярват, че изменението на климата е резултат от човешката дейност и 85 % са съгласни, че борбата с изменението на климата и по-ефикасното използване на енергията могат да създават икономически растеж и нови работни места в Европа.

За допълнителна информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_bg.htm

Banner 468 x 60 px