Вход
обновено 6:42 PM EEST, Oct 11, 2019

Разлики в качеството на храните: въпроси и отговори

Още малко за тестовете  на различното съдържание на продукти в Европа – как са направени и какви са мерките, които ЕС предприема срещу проблема с двойното качество.

В какво се състои проблемът с разликите в качеството на храните в различни държави членки?

Потребители от редица държави от ЕС се оплакаха, че съставът на някои продукти, като например безалкохолни напитки, кафе или рибни хапки, е различен в страната им в сравнение с продукти от същата марка и със същата или сходна опаковка, продавани в други държави от Съюза. Сравнителните проучвания показаха, че на пазара на ЕС съществуват продукти, които са представени на потребителите по един и същ начин, но съдържат например различни видове месо или риба, повече мазнини или различни видове подсладител в различните държави членки.

Поради тази причина в своята реч за състоянието на Съюза през 2017 г. председателят Юнкер пое ангажимент да намери решение на този въпрос. 

Законно ли е да се продава на пазара продукт със същата или сходна опаковка, но с различни съставки?

Съгласно правото на ЕС и принципите на единния пазар търговците са свободни да диференцират своите продукти за различните пазари. При все това потребителите не бива да се заблуждават, като различни продукти им се представят за идентични без основателни и обективни причини за това.

В новата разпоредба за разликите в качеството в рамките на Новия търговски механизъм за потребителите се пояснява, че заблуждаването на потребителите по отношение на състава на продуктите може, след оценка на конкретния случай от компетентните органи, да се разглежда като нелоялна търговска практика, забранена от правото на ЕС. Същевременно в новата разпоредба се признава, че търговците могат да адаптират продуктите от една и съща марка за различни географски пазари поради основателни и обективни фактори.

Освен това информирането на потребителите за диференцирането на даден продукт е от интерес и за производителите. Само когато потребителите са надлежно информирани какво купуват те могат да разберат и оценят факта, че даден продукт е бил изменен, например за да бъде по-здравословен или за да съдържа местни съставки.

Разкрива ли проучването тенденции в Европа по отношение на разликите между продуктите?

При това проучване не бяха забелязани последователни тенденции за регионално диференциране на продукти.

Какво е направила Комисията за решаване на въпроса с разликите в качеството на храните?

През септември 2017 г. Комисията публикува насоки за прилагането на законодателството на ЕС за храните и потребителите по отношение на продуктите с различно качество, за да помогне на националните органи да определят дали дадено предприятие нарушава законите на ЕС, когато продава привидно еднакви продукти с различен състав в различни държави.

Комисията внесе също така законодателно предложение за допълнително поясняване на прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики в случаи на разлики в качеството в рамките на своя Нов търговски механизъм за потребителите от април 2018 г. В тези правила, неотдавна приети от Европейския парламент и Съвета, изрично се посочва, че предлагането на пазара на стоки, за които се твърди, че са с един и същ състав в целия ЕС, когато това не е вярно, може да представлява заблуждаваща търговска практика в нарушение на тази Директива. Предприятията все още могат да предлагат на пазара и да продават стоки от една и съща марка с различен състав или характеристики на различни географски пазари, когато за това има основателни и обективни фактори, като например национално законодателство, наличност или сезонност на суровините или доброволни стратегии за подобряване на достъпа до здравословни и питателни храни.

Успоредно с това Съвместният изследователски център на Комисията разработи с подкрепата на над половината от държавите от ЕС и широк кръг от организации на заинтересовани страни обща методика за тестване и координира общоевропейска кампания за тестване на хранителни продукти, резултатите от която бяха публикувани днес.

Какъв е размерът на финансирането, предоставено от Комисията за справяне с проблема с разликите в качеството на храните?

Европейската комисия предостави около 4,6 милиона евро, за да се разбере по-добре мащабът на проблема с разликите в качеството и да се помогне на органите за защита на потребителите и потребителските организации да се справят с него ефективно.

Как ще помогне Новият търговски механизъм за потребителите за справяне с проблема с разликите в качеството на храните?

ЕС разполага с едни от най-строгите правила за защита на потребителите в света.

През април 2018 г. Комисията предложи законодателния пакет Нов търговски механизъм за потребителите, за да се подобри осъществяването и модернизирането на правилата на ЕС за защита на потребителите и да се създаде възможност за представителни действия от страна на Съюза.

През април 2019 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение относно Директивата за по-доброто осъществяване и модернизиране на правилата за защита на потребителите, която включва специфично изменение на Директивата за нелоялните търговски практики, посветено на разликите в качеството на стоките. В него се посочва, че предлагането на пазара в една държава членка на стока, представена като идентична на стока, предлагана на пазара в други държави членки, при положение че стоката се различава значително по състав или характеристики, може да представлява заблуждаваща търговска практика въз основа на оценка на всеки отделен случай, освен ако за това няма основателни и обективни причини. Официалното приемане на новите правила се очаква до края на годината.

Сред останалите важни разпоредби на проекта на директивата за по-добро осъществяване и модернизиране са засилените правомощия на правоприлагащите органи за налагане на възпиращи санкции за широко разпространени нарушения, които подлежат на координирани действия по правоприлагане на ЕС, както и по-големите права на потребителите на обезщетение и други правни средства за защита, когато са пострадали от нелоялни практики.

Националните органи и съдилищата в страните от ЕС ще се грижат за спазването на новите правила за разликите в качеството на храните, приети в рамките на Новия търговски механизъм. По същия начин днес се прилага и правото на ЕС за защита на потребителите. Европейската комисия няма правомощия да се намесва в конкретни спорове между търговци и потребители.

Какви са следващите стъпки?

Комисията ще продължи да подпомага проучванията на държавите от ЕС, свързани с разликите в качеството, в рамките на съществуващата правна уредба, като резултатите от днешното изследване могат да служат като основа за бъдещи национални изследвания.

Комисията ще улесни също така работата на органите при трансгранични разследвания на разлики в качеството в контекста на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СЗОП). Преразгледаният регламент, който ще започне да се прилага във всички държави от Съюза от 17 януари 2020 г., ще улесни още повече разследванията на разликите в качеството, като предостави на органите правомощия да закупуват пробно продукти и да ги изследват, разглобяват или тестват с цел откриване на нарушения и събиране на доказателства.

Освен това Комисията подкрепя дейностите на държавите членки по подготовка за новия регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, като предоставя съфинансиране в размер на 1 милион евро в рамките на програма „Потребители“ за 2019 г. С днешната покана за представяне на предложения Комисията дава възможност на потребителските организации да развият капацитета си за тестване и сравняване на продукти и за идентифициране на потенциално заблуждаващи стратегии или подвеждаща информация върху опаковките.

Как бе разработена методиката за тестване?

Съвместният изследователски център разработи методологията с помощта на другите служби на Комисията и на представители на заинтересованите страни в областта на хранителните продукти. Сред тях бяха органи на държави от ЕС и асоциации, представляващи хранителната промишленост и търговията на дребно, както и организации на потребителите.

Националните органи бяха приканени да съберат данни за продуктите, избрани за анализ в рамките на общоевропейската кампания за тестване. Подборът на продуктите бе основан предимно на резултатите от предишни национални проучвания и включваше продуктите, породили най-силно безпокойство сред обществеността в отделните държави.

Колко продукта бяха подложени на тестове от Съвместния изследователски център?

Бяха събрани данни за 128 продукта от редица държави от ЕС. За основа на оценката послужиха данни от общо 1380 проби.

Въпреки че бяха внимателно подбрани, за да отговарят на една средностатистическа потребителска кошница, извадката от продукти не е представителна за изключителното разнообразие от хранителни продукти на пазара на ЕС.

Продуктите не бяха анализирани в лаборатории, нито дегустирани от обучени експерти по сензорна оценка. За сравняването един и същ продукт в различни държави членки бе използвана само информацията върху етикета — списък на съставките и обявяване на хранителната стойност — както и външният вид на лицевата страна на опаковката.

Проведени ли бяха консултации с промишлеността по време на тестването?

Собствениците на търговски марки бяха потърсени за коментар по резултатите от проучването. Техните обяснения и коментари бяха включени в доклада.

В приложението към доклада се съдържат всички събрани данни по продукти, като до тях са посочени коментарите и обясненията на собствениците на търговски марки.

Ще продължите ли тестовете?

Сега държавите от ЕС могат да използват методиката, разработена и одобрена от Съвместния изследователски център за тази кампания за тестване, за да продължат да тестват продукти на своите пазари с цел получаване на хармонизирани и научно обосновани резултати. За да покрият разходите си за подобни тестове, държавите могат да кандидатстват за безвъзмездни средства в рамките на съответната покана за представяне на предложения, публикувана от Комисията днес.

Какви са следващите стъпки в проучванията на разликите в качеството на храните?

Съвместният изследователски център разглежда въпроса за разликите в качеството и от гледна точка на възприятията на потребителите, както и от гледна точка на икономическите съображения на производителие за диференциране на продуктите. Тези широкообхватни изследователски дейности са на ранен етап. Ако въз основа на окончателните резулати могат да се направят ясни заключения, Съвместният изследователски център ще сподели с държавите от ЕС научните доказателства, за да подпомогне техните дейности по надзор на пазара и правоприлагане.

Източник: ЕК

Banner 468 x 60 px