Вход
обновено 7:16 PM EET, Nov 16, 2019

Поканата за подаване на кандидатури за 2020 г. по направление “Европейско сътрудничество”

Направление “Европейско сътрудничество” предоставя ежегодна възможност за финансиране, която подпомага културните и творческите организации в България, които осъществяват партньорски проекти в европейските страни.
Поканата за подаване на кандидатури за 2020 г. се откри на 2 октомври 2019 г. и е с краен срок 27 ноември 2019 г.
 
Какво подкрепя направление Европейско сътрудничество?
По това направление може да бъдат финансирани транснационални културни и творчески проекти с максимална продължителност четири години.
Категориите за кандидатстване са две:

Категория 1: Малки проекти за сътрудничество

 • Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум три организации от три различни допустими страни.

Категория 2: Големи проекти за сътрудничество

 • Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум шест организации от шест различни страни.
 • Какви са приоритетите на направлението ?

  Проектите за Европейско сътрудничество трябва да отговарят на поне една от следните цели и приоритети на програма Творческа Европа:
  1.Насърчаване на транснационалната мобилност на артистите и културните професионалисти с цел международно сътрудничество и професионално развитие.
  2. Подобряване на достъпа до европейските културни и творчески произведения и до материалното и нематериалното културното наследство чрез развитие на публики и включване на нови аудитории като деца, младежи, хора с увреждания, малцинства и др.
  3. Изграждане на капацитет чрез иновативни подходи за създаване, разработване и тестване на нови и иновативни модели за реализиране на приходи, управление и маркетинг в секторите на културата. Фокусът е преминаването към цифрови технологии и развиването на нови умения у работещите в сферата на културата:
  - Дигитализация
  - Нови бизнес модели
  - Обучение и образование
  4. Засилване на междукултурния диалог, насърчаване на общите ценности на ЕС и взаимното разбирателство и зачитане на другите култури, интеграция на мигрантите и бежанците.
  5. Повишаване на информираността за общата история и ценности, засилване на чувството за принадлежност към общото европейско пространство във връзка с Европейската година на културното наследство.
  Прочетете насоките за кандидатстване по направлението за 2020 г.: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_eacea_32-2019_coop_2020.pdf

  Кой може да кандидатства за финансиране?

  Финансирането е предназначено за организации в сферата на културата, творчеството и наследството, извършващи дейност в следните сфери: визуални изкуства, танц, театър, литература, пърформанс, музика, наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода.
  Това включва и висши училища, местни власти, социални предприятия, благотворителни организации и компании, които работят в културния и творческия сектор.
  Кандидатите (ръководител и партньори в проекта) трябва да бъдат активни в културния и творческия сектор и да бъдат законно установени в една от страните, участващи в подпрограмата Култура на Творческа Европа. Участниците в проекта трябва да могат да докажат съществуването си като юридическо лице. Ръководителят на проекта трябва да бъде организация, която е създадена като юридическо лице поне две години преди крайния срок за подаване на проекта.
  Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ.
  Пълните критерии и условия за допустимост, прочетете в насоките за кандидатстване:

  • За малките проекти за сътрудничество се отпуска безвъзмездна помощ до 200 000 евро на проект, представляваща не повече от 60% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

   

  • За големите проекти за сътрудничество се отпуска  безвъзмездна помощ до 2 000 000 евро на проект, представляваща не повече от 50% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.
  Партньорите заедно решават как да бъде разпределена сумата за всяка организация.

Кои са допустимите страни?

Организации от следните страни могат да кандидатстват:
 • 28-те членки на Европейския съюз
 • Страни от ЕИП / ЕАСТ - Норвегия и Исландия (без Швейцария)
 • Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Македония, Грузия, Молдова, Черна гора, Република Сърбия, Тунис и Украйна
Прочетете актуализиран списък на държавите, които не са в Европейския съюз, но са допустими за участие по програмата: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Как мога да кандидатствам?

 • Всички проекти се подават по електронен път, така че новите кандидати трябва да създадат свой EU Login акаунт и да получат идентификационен код на участника (PIC).
 • Прочетете насоките за кандидатстване за 2020 година - https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_eacea_32-2019_coop_2020.pdf

 

 

Последно променена вЧетвъртък, 24 Октомври 2019 07:50

Banner 468 x 60 px