Вход
обновено 7:50 PM EET, Dec 7, 2019

Съфинансирането на проектни предложения по Седма рамкова програма се връща във фонд "Научни изследвания"

Съфинансирането на проектни предложения по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) се връща във Фонд „Научни изследвания“. Ръководителите на проекти, по които предстои да бъдат изплатени сумите за съфинансиране на последен етап, трябва да предоставят необходимите документи в Министерство на образованието и науката до 23 ноември 2016 г.

Пакетът включва 12 документа. Сред тях са искане за съфинансиране (Приложение 1), декларация за счетоводната политика на научната институция, подписана от ръководителя и главния счетоводител (Приложение 2), декларация за получени в последните 2 финансови години и през текущата година държавни помощи, ако кандидатът е предприятие или нестопанска организация (Приложение 3). 

Към документите се подават още копие от сключен договор с ЕК и всички анекси към него, гаранция от бенефициента, че е получил от координаторите по проекта или директно от ЕК средствата за изпълнение на работната програма, агрегирана работна програма с остойностяване на отделните дейности, подробна финансова обосновка за необходимото национално съфинансиране и видовете дейности, за които ще се разходват тези средства, допълнителни източници на финансиране извън средствата от ЕК и исканото финансиране, „CPF” форми и финансово разпределение на средствата за бенефициента от страна на ЕК, както и копие от сключени договори и допълнително споразумения между организацията и възложителя.

Адресът за изпращане е: Министерство на образованието и науката, Дирекция „Наука“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000. Получените документи ще бъдат систематизирани от експертите на МОН и предоставени на Фонд „Научни изследвания“.

В приложение ще откриете Правила за регламентиране на координацията и взаимодействието между Министерството на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“. Те са свързани с процедурата по предоставяне на национално съфинансиране при участие на български колективи в научни проекти по Седма рамкова програма.

Приложенията може да видите тук

Източник: http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2291

 

Banner 468 x 60 px