Финансови инструменти в подкрепа на бизнеса

                                                                   

   

Проект №B6.3a.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”

В четвъртата  от серията публикации, които имат за цел да популяризират актуалните и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по различните програми на Европейския съюз (ЕС) ще представим детайлна информация относно различните видове финансови инструменти, които са налични в подкрепа на бизнеса и други заинтересовани страни – НПО, социални предприятия, местни власти и др. Статията е изготвена от екип на Сдружение „Стопанска камара – Сандански“ в рамките на проект №B6.3a.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”.

 Какво са финансовите инструменти? Най-общо това са специализирани схеми за финансиране със средства от различни източници.

Инструментите подпомагат определени групи крайни получатели не с безвъзмездни средства, а посредством пазарно ориентирани механизми (например чрез предоставянето на заеми, гаранции, капиталови инвестиции други), като същевременно се мобилизира допълнителен ресурс и  експертиза от частния сектор.

В Европейския съюз финансирането се предоставя чрез редица финансови инструменти, прилагани в партньорство с публични и частни институции.

Съществуват няколко основни вида финансови инструменти:

 • собствен капитал и дълг
 • гаранции по заеми и рисков капитал
 • изграждане на капацитет и финансиране със споделен риск

Финансирането, например, се предоставя на предприятия за инвестиции в научни изследвания и иновации. Това финансиране може да бъде под формата на заеми или гаранции, за да помогне на получателите на средства да получат по-лесно или при по-благоприятни условия заеми от банки и други кредитори. Ето защо, финансовите инструменти се прилагат в партньорство с публични и частни институции като банки, инвеститори в рисков капитал или бизнес ангели. Тези финансови институции определят точните условия за финансиране – размер, срок, лихвени проценти и такси.

Ако се използват добре, финансовите инструменти имат следните две конкретни предимства в сравнение с безвъзмездната финансова помощ:

 • Предоставя се финансиране на целеви групи с ограничен достъп до финансов ресурс от частния сектор, чиято икономическа дейност е важна за постигане на целите на съответната европейска програма.
 • Дава се възможност за използване на лостов механизъм по отношение на публичните средства (т.е. мобилизиране на допълнителни публични и частни средства за допълване на първоначалното публично финансиране); както и
 • Имат револвиращ характер на предоставения капитал (т.е. неколкократно използване на едни и същи средства).
 • Средствата, предоставени чрез финансови инструменти, подлежат на връщане от крайните получатели. Това води до по-ефективно използване на публичния ресурс в сравнение с безвъзмездната финансова помощ и намалява вероятността предприятията да развият зависимост към подкрепата чрез публични средства.

Фактът, че заемите трябва да бъдат погасени, а гаранциите трябва да бъдат освободени или върнати (в случая с капиталовите инвестиции), би следвало да влияе на поведението на крайните получатели и да води до по-добро използване на публичните средства и до по-малка вероятност крайните получатели да станат зависими от публична подкрепа.

Финансовите инструменти се използват в различни части на бюджета на ЕС:

Финансовите инструменти при споделеното управление в областта на сближаването са създадени основно в рамките на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и в по-малка степен в рамките на Европейския социален фонд (ЕСФ). От началото на програмния период 2014—2020 г. финансови инструменти могат да бъдат използвани и по Кохезионния фонд (КФ) Всеки инструмент следва да бъде прилаган в рамките на дадена оперативна програма (ОП), като решение за това се взема от управляващите органи, отговарящи за тази програма, в т.ч. за размера и проектирането на инструмента.

Финансовите инструменти се използват и в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР). ο Централно управляваните финансови инструменти се финансират от различни бюджетни области, като научни изследвания, предприемачество и промишленост, образование и култура и т.н.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на ЕИБ, подкрепя малките и средните предприятия (МСП), като им помага да получат достъп до финансиране. Чрез ЕИФ МСП извършват своите дейности, като използват или собствени ресурси, или ресурси, предоставени от Европейската инвестиционна банка, Европейската комисия, държавите – членки на ЕС, или други трети страни.

В рамките на NextGenerationEU – временен инструмент за възстановяване в размер на 806,9 млрд. евро (по текущи цени) и новост в бюджета на ЕС за 2021-2027 г. – средствата се управляват пряко от Европейската комисия, но се реализират от страните от ЕС. За да събере необходимите средства за NextGenerationEU, Комисията ще заеме средства на капиталовите пазари от името на ЕС.


Финансовите инструменти в България

Финансовите инструменти в България се управляват от Фонд на фондовете – структура за целево разпределяне на публични средства чрез специализирани схеми за финансиране. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД изпълнява функциите на Фонд на фондовете (ФнФ).

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) е търговско дружество с едноличен собственик на капитала Република България, представляван от министъра на иновациите и растежа. ФМФИБ изпълнява функциите на Фонд на фондовете (ФнФ) – разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани схеми за финансиране (дългови и дялови / квази-дялови финансови инструменти). Важно е да се знае, че Към момента ФМФИБ не предоставя директна подкрепа. Публичният ресурс, управляван от дружеството, стига до крайните получатели чрез финансови посредници, избирани с прозрачна процедура в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.

Управляващите органи на европейските програми в България сключват финансови споразумения с Фонда, с които му възлагат управлението на средствата, предназначени за финансови инструменти по съответната европейска програма. Фонда на фондовете избира финансови посредници чрез открити и прозрачни процедури в съответствие с европейските регулации и установените пазарни практики.  Фонда предоставя публичен ресурс на финансовите посредници, които го допълват с частни средства;

Основните източници на финансовия ресурс за оперирането на Фонда в България идват от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); национално финансиране от оперативните програми на ЕС; допълнително привлечени средства от частния сектор.

Информация за видовете финансови инструменти


Основните видове финансови инструменти, които се управляват от Фонда на фондовете са дълговите инструменти и квази-дяловите инвестиции. Ето малко повече информация за всеки от тях.

Дългови инструменти

Чрез инструментите, включващи финансиране със споделяне на риска, ФМФИБ ще предоставя финансов ресурс на финансови посредници за изграждане на кредитни портфейли, отговарящи на критериите за допустимост на съответната Оперативна програма. Тези инструменти ще позволят на целевите крайни получатели да ползват финансиране при облекчени ценови условия и изисквания за обезпеченост по кредитите.

Наличните към момента дългови инструменти включват:

 • Програма "Възстановяване"
 • Финансиране в селските райони
 • Фонд за градско развитие – София
 • Фонд за градско развитие – Юг
 • Фонд за градско развитие – Север
 • Кредити в сектор „Отпадъци“
 • Кредити за ВиК оператори
 • Микрокредитиране със споделен риск
 • Индивидуални гаранции в сектор "Рибарство"
 • Портфейлни гаранции с таван на загубите - ОПРЧР
 • Финансов инструмент „Кръгова икономика“ 2021-2027
 • Фонд за градско развитие 2021-2027

 

Дялови и квази-дялови инструменти

Инструменти за дялови и квази-дялови инвестиции се предвиждат по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) с общ бюджет от 293,4 милиона лева. Инструменти за дялови и квази-дялови инвестиции се предвиждат по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) с общ бюджет от 293,4 милиона лева. Наличните към момента инструменти включват:

 • „Фонд Предприемачество“ 2021-2027
 • Фонд за ускоряване и начално финансиране І
 • Фонд за ускоряване и начално финансиране ІІ
 • Фонд за ускоряване и начално финансиране ІІІ
 • Фонд рисков капитал
 • Фонд мецанин / растеж

 

Информация за всяка от програмите, част от портфейла за дългови инструменти е налична на страницата на фонда ТУК.

В следващата статия очаквайте подробна информация за най-популярните програми и фондове на ЕС, финансирани от бюджета на Съюза и NextGenerationEU.

 

 

www.greece-bulgaria.eu

Този документ е създаден в рамките на проект №B6.3a.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение „Стопанска камара Сандански“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган или на Съвместния секретариат.

 • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
 • Up Next Екип на Балканите Нет
 • Up Next Биоразнообразието на Беласица
 • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
 • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net