Агенцията по вписванията ще създаде Регистър на лицата, лишени от управленски права

Създаване на нов Регистър на лицата, лишени от управленски права, предвиждат промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.

Регистърът ще се води от Агенцията по вписванията. Той ще сдържа електронна база данни на обстоятелствата, вписани по силата на закон, относно физическите лица, лишени от права да бъдат управители или членове на съвет на директорите, на надзорен или на управителен съвет.

С реализирането на този регистър ще бъде изпълнено изискване на Директива 2019/1151 г. на Европейския съвет и на Парламента (Цифровата директива) за неизпълнение на което към този момент страната ни се намира в наказателна процедура.

При наличието на тази платформа Агенцията по вписванията ще може да предоставя и получава чрез европейската платформа на търговските регистри (BRIS), информация за лицата, лишени от права да осъществяват функцията на управител или директор на търговски дружества.

В регистъра ще се вписват лица:

  • обявени в несъстоятелност;
  • които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 г., предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  • на които е наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност или друга подобна санкция;
  • които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Регистърът няма да е публичен. Достъп до информацията в него ще имат по служебен път съдилищата, прокуратурата и др. органи, определени със закон. Извън това всяко лице има право да получи информация дали е вписано в регистъра. А ако е вписано - съдържащите се в делото му документи. Такова право имат и наследниците на тези лица.

Агенцията по вписванията ще трябва да осигури още и техническа възможност за съхраняване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на подлежащите на обявяване актове и на документите, въз основа на които са настъпили обстоятелства, подлежащи на вписване.

 

 

  • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
  • Up Next Екип на Балканите Нет
  • Up Next Биоразнообразието на Беласица
  • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
  • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net