Европейски програми в подкрепа на бизнеса

                                                                   

   

Проект №B6.3a.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”

В последната от серията публикации, които имат за цел да популяризират актуалните и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по различните програми на Европейския съюз (ЕС) ще ви запознаем накратко с по-големите програми за финансиране на бизнеса, който са част от многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и NextGenerationEU. Статията е изготвена от екип на Сдружение „Стопанска камара – Сандански“ в рамките на проект №B6.3a.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”.

В предишни статии ви запознахме с с многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС, която определя горните граници („таваните“) на разходите на Съюза по области на политика и по години и в този смисъл може да се разглежда като многогодишен план на разходите на общността. МФР, заедно с Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ финансират ключовите финансови инструменти на Общността. Ето информация за основните програми за финансиране, в който бизнеса може да участва и да получи средства за различни инвестиционни, научно-изследователски, обучителни и друг тип проекти.

 

Хоризонт Европа

„Хоризонт Европа“ е европейската програма за финансиране на изследванията и иновациите с бюджет от над 95 млрд. евро за 2021-2027 г. Основните задачи са укрепване на науката и технологиите, подобряване на конкурентоспособността на индустрията и постигане на целите за устойчиво развитие. Хоризонт Европа“ ще има решителен принос и за дългосрочната трансформация на ЕС, като ще подпомага цифровизацията, намаляване на емисиите в промишлеността и ограничаване на зависимостта от изкопаеми горива, а също така ще работи за екологосъобразно възстановяване от кризата. В основата си, Програмата има за цел да подпомогне научно-изследователската дейност на ЕС, като представлява концепция за върхови научни изследвания и връзката им с бизнеса. Хоризонт Европа 2021-2027 е разделена на 3 стълба:

Стълб 1: Високи постижения в научната област, включващ направленията Европейски научноизследователски съвет, действия „Мария Склодовска-Кюри“ и научноизследователски инфраструктури.

Стълб 2: Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността в Европа, организиран по нов иновативен начин чрез 6 клъстера:

 • Здравеопазване;
 • Култура, творчество и приобщаващо общество;
 • Гражданска сигурност за обществото;
 • Дигитализация, промишленост и космическо пространство;
 • Климат, енергия и мобилност;
 • Храни, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда.

Стълб 3: Иновативна Европа, насочен към стимулиране на пробиви, които създават нови пазари, и на екосистеми, които са благоприятни за иновациите и включващ:

 • Европейски съвет по иновации;
 • Европейски иновационни екосистеми;
 • Европейски институт за иновации и технологии.

 

Третият стълб – „Иновативна Европа“ е насочен изцяло към ускоряването на иновации, които да доведат до пробив в науката и до бърз пазарен растеж. Той ще осигури единно звено за привличане и подкрепа на всякакви видове новатори и иновативни дружества като МСП, включително и стартиращи предприятия. По този начин трябва ще се гарантира стратегическата автономност на Европейския съюз, като за тази цел е предвидено изграждане на мащабни Европейски екосистеми за иновации с помощта на двете институции включени в този стълб: Европейският съвет по иновации (ЕСИ) и Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ).

Повече информация за програмата и наличните възможности за кандидатстване може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

Програма „Цифрова Европа“

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е нова програма на ЕС за финансиране, насочена към предоставянето на цифрови технологии на предприятията, гражданите и публичните администрации.

Програмата „Цифрова Европа” осигурява стратегическо финансиране в отговор на тези предизвикателства, като подкрепя проекти в пет ключови области: суперкомпютрите, изкуствения интелект, киберсигурността, задълбочените цифрови умения и осигуряването на широко използване на цифровите технологии в икономиката и обществото, включително чрез цифрови иновационни центрове. С планиран общ бюджет от 7,5 милиарда тя има за цел да ускори икономическото възстановяване и цифровата трансформация на европейското общество и икономика, като донесе ползи за всички, но по-специално за малките и средните предприятия.

Повече информация за програмата и наличните възможности за кандидатстване може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital

Програма Единен пазар на ЕС

Програмата за единен пазар на стойност 4,2 милиарда евро има за цел да укрепи управлението на единния пазар на ЕС. Основните цели на програмата са:

 • повишаване на ефективността на единния пазар.
 • подкрепа за конкурентоспособността на предприятията от ЕС, по-специално на МСП.
 • улесняване на разработването на ефективни европейски стандарти.
 • предоставяне на възможности и закрила на потребителите.
 • гарантиране на устойчива и безопасна хранителна верига.
 • насърчаване на опазването на здравето на хората, животните и растенията и подкрепа за хуманното отношение към животните.
 • създаване на рамка за финансиране на висококачествена статистика.

 

Новата програма обединява редица дейности, които преди това са били финансирани отделно, с цел по-ефикасното им управление. Тя включва и нови инициативи за подобряване на функционирането на единния пазар.

Повече информация за програмата и наличните възможности за кандидатстване може да намерите тук: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview/calls-proposals_en

Програма Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Нейният прогнозен бюджет е 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.).

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения.

Еразъм+“ предлага възможности за мобилност и сътрудничество в областта на:

 • висшето образование
 • професионалното образование и обучение
 • училищното образование (включително образованието и грижите в ранна детска възраст)
 • образованието за възрастни
 • младежта
 • спорта.

Бизнеса също може да участва в Програмата с проекти в областта на образованието, обучението и изследователски проекти по тези и други теми.

 

Повече информация за програмата и наличните възможности за кандидатстване може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027

 

 

Програма „Креативна Европа“

Програмата „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г. разполага с бюджет от 2,44 млрд. евро в сравнение с 1,47 млрд. евро за предходната програма (2014—2020 г.). Чрез „Творческа Европа“ се инвестира в действия, които укрепват културното многообразие и отговарят на потребностите и предизвикателствата на секторите на културата и творчеството.

Основните цели на програмата са:

 • опазване, развитие и популяризиране на европейското културно и езиково многообразие и наследство
 • повишаване на конкурентоспособността и икономическия потенциал на секторите на културата и творчеството, и по-специално на аудио-визуалния сектор.

Новостите в програмата ще допринесат за възстановяването на тези сектори, като стимулират усилията им да станат по-приобщаващи, по-цифровизирани и по-устойчиви в екологично отношение.

 

Програмата „Творческа Европа“ е разделена на 3 направления:

 • Направление „КУЛТУРА“ финансира инициативи за насърчаване и засилване на художественото и културното сътрудничество на европейско равнище.
 • Направление „МЕДИИ“ финансира действия за насърчаване на конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта на европейския аудио-визуален сектор.
 • Направление „Междусекторно направление“ финансира инициативи за насърчаване на иновативни действия и сътрудничество в аудио-визуалния и културния сектор.

Програмата „Творческа Европа“ е отворена за културни и творчески организации от държавите от ЕС, както и от държави извън Съюза. При определени условия в програмата могат да участват и страни от Европейското икономическо пространство, държави кандидатки/потенциални кандидатки и държави, обхванати от Европейската политика за съседство.

 

Повече информация за програмата и наличните възможности за кандидатстване може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027

www.greece-bulgaria.eu

Този документ е създаден в рамките на проект №B6.3a.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение „Стопанска камара Сандански“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган или на Съвместния секретариат.

 • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
 • Up Next Екип на Балканите Нет
 • Up Next Биоразнообразието на Беласица
 • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
 • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net