Цифровизация на визите: улесняване на пътуването с визи до ЕС

Днес Европейската комисия предлага цифровизация на процеса на издаване на шенгенски визи, с което ще се замени визовият стикер и ще се въведе възможност за подаване на заявления за издаване на визи онлайн чрез европейската онлайн платформа за визи. С новия пакт за миграцията и убежището беше поставена цел за пълното цифровизиране на визовите процедури до 2025 г. Това е възможност за ефективно подобряване на процеса на кандидатстване за виза чрез намаляване на разходите и тежестта за държавите членки, както и за кандидатите, като същевременно се подобрява сигурността на Шенгенското пространство.

Заместник-председателят на Комисията Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: Днес визовата политика на ЕС влиза в цифровата ера. Тъй като някои държави членки вече преминават към използването на цифрови технологии, от жизненоважно значение е Шенгенското пространство да се развива като едно цяло. Предлагаме напълно цифровизирана процедура на кандидатстване за издаване на виза, за да се помогне както на пътуващите, така и на държавите членки да осигурят по-плавен и по-сигурен процес на кандидатстване.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заяви: Модерният визов процес е от решаващо значение за улесняване на пътуванията до ЕС с цел туризъм и бизнес. Половината от пристигащите в ЕС с шенгенска виза считат, че заявлението за виза е обременяващо, а една трета от тях трябва да пропътуват дълги разстояния, за да поискат виза. Крайно време е ЕС да предостави бърза и безопасна онлайн платформа за подаване на заявления за визи на ЕС за гражданите на онези 102 трети държави, които се нуждаят от краткосрочна виза, за да пътуват до ЕС.

В днешната цифрова епоха кандидатстването за виза все още е продължителен процес, който се извършва на хартия, а кандидатите трябва да пътуват, за да подадат и след това да получат паспорта си с виза, което води до натрупване на разходи както за пътуващите, така и за държавите членки. Няколко държави членки предприеха стъпки за подаване на заявленията за издаване на визи онлайн, но съществуват различия в степента, в която са извършили това. Само няколко от тях предлагат възможност за плащане онлайн. Тези процедури се оказаха проблематични и по време на пандемията от COVID-19, при която кандидатите вече не можеха свободно да отиват в консулствата, за да кандидатстват за виза.

Хармонизирането и уеднаквяването на процедурите за кандидатстване за виза в рамките на Шенгенското пространство ще спомогне да се избегне така нареченото „търсене на по-изгодни варианти за получаване на виза“ от страна на кандидати, които могат да се изкушат да подадат заявление в държава от Шенген, предлагаща по-бързо обработване на заявленията за виза, отколкото в държавата, която е тяхното действително местоназначение. Цифровизацията на визовия процес също така ще намали рисковете за сигурността, свързани с физическите визови стикери, които все още биха могли да бъдат предмет на фалшифициране, измами и кражби. Днешното предложение е в съответствие и с общия подход на ЕС за насърчаване на модернизацията и цифровизацията на обществените услуги.

Чрез цифровизацията кандидатстването за шенгенска виза ще става по-лесно и самата виза ще бъде по-сигурна:

 • Кандидатите за виза ще могат да кандидатстват за виза онлайн, включително да плащат визова такса чрез единна платформа на ЕС, независимо от държавата от Шенген, която желаят да посетят.
 • Платформата автоматично ще определя коя държава от Шенген е компетентна да разгледа дадено заявление, по-специално когато кандидатът възнамерява да посети няколко шенгенски държави.
 • Платформата ще предоставя на кандидатите актуална информация относно шенгенските визи за краткосрочно пребиваване, както и цялата необходима информация относно изискванията и процедурите (като например придружаващи документи, визова такса или необходимост от среща за събиране на биометрични идентификатори).
 • Явяването лично в консулството ще бъде задължително само за кандидатстващите за първи път с цел събиране на биометрични идентификатори, за кандидатите, чиито биометрични данни вече не са валидни, или за кандидатите с нов документ за пътуване.
 • Визата ще включва най-съвременни защитни елементи, които ще бъдат по-сигурни от настоящия визов стикер.
 • Новата система ще гарантира, че основните права винаги са защитени.

Контекст

През 2018 г. Европейската комисия предложи да се измени Визовият кодекс, като се приемат визови политики в отговор на новите предизвикателства, и също така подчерта, че цифровите визи са пътят напред в дългосрочен план. При преразглеждането на Визовия кодекс на ЕС през 2019 г. Европейският парламент и Съветът заявиха целта за разработване на общо решение, което да позволи подаването на заявления за шенгенски визи онлайн, като по този начин се използват в пълна степен последните правни и технологични новости. Пандемията от COVID-19, която доведе до забавяне на операциите за издаване на шенгенски визи в световен мащаб поради трудностите при приемането на кандидати за виза в консулствата и центровете за подаване на заявления, накара държавите членки да призоват Комисията да ускори работата по цифровизацията на визовите процедури. С Пакта за миграцията и убежището, предложен от Комисията през септември 2020 г., бе определена цел визовата процедура да стане изцяло цифровизирана до 2025 г. с въвеждането на цифрова виза и възможност за подаване на заявления за издаване на визи онлайн.

Следващи стъпки

Предстои предложението да бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета. След това държавите членки ще разполагат с пет години, за да преминат към общата онлайн визова платформа. В зависимост от резултатите от преговорите между съзаконодателите разработването на платформата би могло да започне през 2024 г. и тя може да започне да функционира през 2026 г. Предвид петгодишния преходен период всички държави членки биха могли да използват платформата през 2031 г.

За повече информация

Съобщение

Въпроси и отговори

Информационен документ

Уебсайт

 • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
 • Up Next Екип на Балканите Нет
 • Up Next Биоразнообразието на Беласица
 • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
 • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net