Изграждане на интегрирана система за детекция и превенция на горски пожари в Невестино и Македонска Каменица

Изпълнението на проект CB006.2.12.039 – “Изграждане на интегрирана система за детекция и превенция на горски пожари в Невестино и Македонска Каменица”, финансиран по ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична програма България -  Северна Македония, бе представено пред медии и заинтересовани страни от водещата организация – община Невестино.

На пресконференцията, проведена на 06/12/2021, беше дадена детайлна информация за прогреса на изпълнение, както и за основните цели, и очаквани резултати. Акцент беше сложен върху ползите, които изпълнението на дейностите и цялостното реализиране на проекта ще донесат на местното население. Екологичните ефекти и приноса за запазване на биоразнообразието бяха сред елементите, заложени в представянето на проекта.

На този етап от изпълнението на проекта са стартирани строителните работи, открита е процедурата за доставка, сключени са договорите с изпълнители за производство на промоционални материали, осигуряване на логистика и разработване на съвместен план за действие.

Изграждането на станции за наблюдение и откриване на горски пожари се очаква да повиши ефективността на предприеманите мерки, в случай на критични ситуации в трансграничния регион. Възможността да се локализира и открие своевременно възникването на горски пожар е сред основните фактори за намаляване последиците от него, и в тази посока съвременната технология, предвидена за оборудване на кулите и координационния център ще осигури реакция от страна на отговорните институции, водеща до избягване на разрастването на възникналите горски пожари. Така превенцията и реакцията за предотвратяване ще имат осезаем икономически и екологичен ефект, както за местното население, така и за елементите на околната среда.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Република Северна Македония

 

 

 Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейски съюз чрез  ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на тази публикация е единствено отговорност на община Невестино и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз или на управляващия орган на програмата.

                                                                                    

  • Up Next Медиите по време на пандемия: Чуждестранният опит
  • Up Next Екип на Балканите Нет
  • Up Next Биоразнообразието на Беласица
  • Up Next Сватба в Скребатно "Гелина"
  • Up Next Гъбите - растения или животни, полезни или вредни?!

Balkanite Net